Commit 671fbc162adbb3d2f3ad6e7ace560fddc11d530f

Authored by veto
Committed by GitHub
1 parent de34ad0e

Add files via upload

cmd.bat 0 → 100644
  1 +start cmd.exe
  2 +cd z:/
  3 +cd controller/
  4 +/
  5 +cd controller/
... ...
controller.spec 0 → 100644
  1 +# -*- mode: python -*-
  2 +a = Analysis([os.path.join(HOMEPATH,'support\\_mountzlib.py'), os.path.join(HOMEPATH,'support\\useUnicode.py'), 'controller.py'],
  3 + pathex=['Z:\\controller'])
  4 +pyz = PYZ(a.pure)
  5 +exe = EXE(pyz,
  6 + a.scripts,
  7 + exclude_binaries=1,
  8 + name=os.path.join('build\\pyi.win32\\controller', 'controller.exe'),
  9 + debug=False,
  10 + strip=False,
  11 + upx=True)
  12 +coll = COLLECT( exe,
  13 + a.binaries,
  14 + a.zipfiles,
  15 + a.datas,
  16 + strip=False,
  17 + upx=True,
  18 + name=os.path.join('dist', 'controller'))
  19 +app = BUNDLE(coll,
  20 + name=os.path.join('dist', 'controller.app'))
... ...
create32.bat 0 → 100644
  1 +rmdir output\win32\dist /s /q
  2 +rmdir output\win32\build /s /q
  3 +python pyinstaller/utils/Makespec.py --onefile -w --icon=./ct.ico --out=./output/win32/ ct.py
  4 +python pyinstaller/utils/Build.py ./output/win32/ct.spec
  5 +
  6 +
  7 +
  8 +
  9 +
  10 +
  11 +
  12 +
... ...
create64linux.sh 0 → 100644
  1 +rmdir output\linux32\dist /s /q
  2 +rmdir output\linux32\build /s /q
  3 +python pyinstaller/utils/Makespec.py --onefile -w --icon=./ct.ico --out=./output/linux64/ ct.py
  4 +python pyinstaller/utils/Build.py ./output/linux64/ct.spec
  5 +cp output/linux64/dist/ct /home/veto/ADB/
  6 +
  7 +
  8 +
  9 +
  10 +
  11 +
  12 +
... ...
createMac.sh 0 → 100644
  1 +rm -r output/mac
  2 +rm -rf dist
  3 +rm -rf build
  4 +
  5 +
  6 +py2applet --make-setup ct.py
  7 +python setup.py py2app --iconfile ct.icns
  8 +
  9 +
  10 +
  11 +
  12 +
  13 +
  14 +
... ...
ct.icns 0 → 100644
No preview for this file type
ct.ico 0 → 100644
No preview for this file type
ct.py 0 → 100644
  1 +from Tkinter import *
  2 +from tkSimpleDialog import askstring
  3 +from tkFileDialog import asksaveasfilename
  4 +from tkFileDialog import askopenfilename
  5 +from tkMessageBox import askokcancel
  6 +import tkMessageBox
  7 +import m2secret
  8 +import codecs
  9 +import platform
  10 +import base64
  11 +import os
  12 +
  13 +class Quitter(Frame):
  14 + def __init__(self, parent=None):
  15 + Frame.__init__(self, parent)
  16 + self.pack()
  17 + widget = Button(self, text='Quit', command=self.quit)
  18 + widget.pack(expand=YES, fill=BOTH, side=LEFT)
  19 + def quit(self):
  20 + ans = askokcancel('Verify exit', "Really quit?")
  21 + if ans: Frame.quit(self)
  22 +
  23 +
  24 +class ScrolledText(Frame):
  25 + def __init__(self, parent=None, text='', file=None,k=None):
  26 + Frame.__init__(self, parent)
  27 + self.pack(expand=YES, fill=BOTH)
  28 + self.makewidgets()
  29 + self.settext(text, file,k)
  30 +
  31 + def makewidgets(self):
  32 + sbar = Scrollbar(self)
  33 + text = Text(self, relief=SUNKEN)
  34 + sbar.config(command=text.yview)
  35 + text.config(yscrollcommand=sbar.set)
  36 + sbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)
  37 + text.pack(side=LEFT, expand=YES, fill=BOTH)
  38 + self.text = text
  39 +
  40 + def settext(self, text='', file=None,k=None):
  41 + if file and k:
  42 + f = open(file, 'r')
  43 + self.text.delete('1.0', END)
  44 + self.text.insert('1.0', text)
  45 + serialized = f.read()
  46 + f.close()
  47 + try:
  48 + print k
  49 + password = k
  50 + secret = m2secret.Secret()
  51 + secret.deserialize(serialized)
  52 + data = secret.decrypt(password)
  53 + self.text.delete('1.0', END)
  54 + self.text.insert(INSERT, data)
  55 + tk.wm_title("CT - Cryptext - " + file)
  56 + except:
  57 + tkMessageBox.showinfo("Wrong Crypt Key", "Wrong Crypt Key")
  58 + print "Wrong Crypt Key"
  59 +
  60 +
  61 + #self.text.mark_set(INSERT, '1.0')
  62 + self.text.focus()
  63 + def gettext(self):
  64 + return self.text.get('1.0', END+'-1c')
  65 +
  66 +
  67 +
  68 +class SimpleEditor(ScrolledText):
  69 + def __init__(self, parent=None, file=None,k=None):
  70 + frm = Frame(parent)
  71 + frm.pack(fill=X)
  72 + Button(frm, text='Open', command=self.onOpen).pack(side=LEFT)
  73 + Button(frm, text='Save', command=self.onSave).pack(side=LEFT)
  74 + Button(frm, text='Cut', command=self.onCut).pack(side=LEFT)
  75 + Button(frm, text='Copy', command=self.onCopy).pack(side=LEFT)
  76 + Button(frm, text='Paste', command=self.onPaste).pack(side=LEFT)
  77 + Button(frm, text='Find', command=self.onFind).pack(side=LEFT)
  78 + self.password = StringVar()
  79 + self.entry = Entry(frm, text='', textvariable=self.password).pack(side=LEFT)
  80 + Quitter(frm).pack(side=LEFT)
  81 + if(k):
  82 + self.password.set(k)
  83 + ScrolledText.__init__(self, parent, file=file,k=k)
  84 + self.text.config(font=('courier', 9, 'normal'))
  85 + def onOpen(self):
  86 + filename = askopenfilename(filetypes=[('Cryptext','*.ct')])
  87 + if filename:
  88 + f = open(filename, 'r')
  89 + serialized = f.read()
  90 + f.close()
  91 + try:
  92 + password = self.password.get()
  93 + secret = m2secret.Secret()
  94 + secret.deserialize(serialized)
  95 + data = secret.decrypt(password)
  96 + self.text.delete('1.0', END)
  97 + self.text.insert(INSERT, data)
  98 + tk.wm_title("CT - Cryptext - " + filename)
  99 + except:
  100 + tkMessageBox.showinfo("Wrong Crypt Key", "Wrong Crypt Key")
  101 + print "Wrong Crypt Key"
  102 +
  103 + def onSave(self):
  104 + filename = asksaveasfilename(filetypes=[('Cryptext','*.ct')])
  105 + if filename:
  106 + alltext = str(self.gettext())
  107 + secret = m2secret.Secret()
  108 + secret.encrypt(alltext,self.password.get())
  109 + serialized = secret.serialize()
  110 + filename = filename.replace('.ct','')
  111 + filename = filename + ".ct"
  112 + open(filename, 'w').write(serialized)
  113 +
  114 + def onCut(self):
  115 + text = self.text.get(SEL_FIRST, SEL_LAST)
  116 + self.text.delete(SEL_FIRST, SEL_LAST)
  117 + self.clipboard_clear()
  118 + self.clipboard_append(text)
  119 +
  120 +
  121 + def onCopy(self):
  122 + text = self.text.get(SEL_FIRST, SEL_LAST)
  123 + self.clipboard_clear()
  124 + self.clipboard_append(text)
  125 +
  126 + def onPaste(self):
  127 + try:
  128 + text = self.selection_get(selection='CLIPBOARD')
  129 + self.text.insert(INSERT, text)
  130 + except TclError:
  131 + pass
  132 + def onFind(self):
  133 + target = askstring('CT-Cryptext', 'Search String?')
  134 + if target:
  135 + where = self.text.search(target, INSERT, END)
  136 + if where:
  137 + print where
  138 + pastit = where + ('+%dc' % len(target))
  139 + #self.text.tag_remove(SEL, '1.0', END)
  140 + self.text.tag_add(SEL, where, pastit)
  141 + self.text.mark_set(INSERT, pastit)
  142 + self.text.see(INSERT)
  143 + self.text.focus()
  144 +
  145 +def displayText():
  146 + k = entryWidget.get().strip()
  147 + entryWidget.destroy()
  148 + button.destroy()
  149 + entryLabel.destroy()
  150 + textFrame.destroy()
  151 + SimpleEditor(file=sys.argv[1],k=k).mainloop()
  152 +
  153 +
  154 +if __name__ == '__main__':
  155 + tk = Tk()
  156 + tk.wm_title("CT - Cryptext")
  157 + if(platform.system() == 'Windows'):
  158 + icon = \
  159 + """AAABAAEAICAQAAEABADoAgAAFgAAACgAAAAgAAAAQAAAAAEABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  160 + AAAAAAAAAAAAIiIiAAAzZgBEREQAZmZmADNmmQCIiIgAZpnMAKqqqgDMzMwA////AAAAAAAAAAAA
  161 + AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJVVXAAAAAAAAAAAlUgAAACVVcAAAAAAAAAAiVVVSAAJVVwAA
  162 + AAAAAAAAJSIlVSAlUlcAAAAAAAAAAFIKAlVQIlVwAAAAAAAAAAJQAAAlUgJVcAAAAAAAAAAFIKM6
  163 + AlUgJXAAAAAAAAAAIpMQATYlUhIAAAAAAAAAAlESVVIQBVUhAAEAAAAAAAIlVVEVVVFVUgACAAAA
  164 + AAAlVVVRVVVVVVUgEAAAEAAAJVV3IVJXd3UlUSAAACAAACV3EREgEREndVIAAAFwAAdXEBEBIAgR
  165 + ASdVAAACAAAHcQGAAiEAQQARdQAAJwAAB1EEAAJRAAAAASUgEgAAAAcQAAASUhAAAAAVUAAAAAAF
  166 + EAAAJVUhAAAAFVAAAAAAAgAAASVVUhAAAAVRAAAAAAIAABJVVVUhAAAFUgAAAAAAEBIlVVJVUiEA
  167 + BVIAAAAAACIlVVVRJVVSIhVVAAAAAAB3VVJVVVVVVVUlVQAAACAAB3VRJVVVVVVVVVIAACJwAAB3
  168 + VVVVJVVSVVVSEiV3AAAAd1UlVRJVUSVVUSVwAAAAAAd3VVVVVVVVVVAAAAAAAAAAB3dSVVJVVVUA
  169 + AAAAAAAAAAAHd3VVVVdxAAAAAAAAAAAAAAB3d3cAF1IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHdSAAAAAAAAAA
  170 + AAAAAAAAAAAAAAD/D4B//AOA//gBAf/4AAH/+AADf/AAA3/wAAJ74AAGe8AABHPAAARzgAAA44AA
  171 + AOOAAAHDAAABxwAAAQcAAAAPAAAAPwAAAP8AAAB+AAAAfoAAAHyAAAB8gAAAcMAAAADgAAAB4AAA
  172 + A/AAAB/4AAH//gAA//+AAB//8DAH///+AQ==
  173 + """
  174 + icondata= base64.b64decode(icon)
  175 +
  176 + tempFile= "icon.ico"
  177 + iconfile= open(tempFile,"wb")
  178 + iconfile.write(icondata)
  179 + iconfile.close()
  180 + tk.wm_iconbitmap(tempFile)
  181 + os.remove(tempFile)
  182 +
  183 + try:
  184 + if(sys.argv[1]):
  185 + frame = Frame(tk)
  186 + tk.title("CT-Cryptext")
  187 + textFrame = Frame(tk)
  188 + entryLabel = Label(textFrame)
  189 + entryLabel["text"] = "Enter Key:"
  190 + entryLabel.pack(side=LEFT)
  191 + entryWidget = Entry(textFrame)
  192 + entryWidget["width"] = 50
  193 + entryWidget.pack(side=LEFT)
  194 + textFrame.pack()
  195 + button = Button(tk, text="Submit", command=displayText)
  196 + button.pack()
  197 + tk.mainloop()
  198 +
  199 + except IndexError:
  200 + SimpleEditor().mainloop()
... ...
logdict2.7.9.final.0-1.log 0 → 100644
  1 +pyi_archive: None -> <PyModule 'pyi_archive' /home/veto/ct/pyinstaller/PyInstaller/loader/pyi_archive.pyc imports=[('marshal', 0, 0, -1), ('struct', 0, 0, -1), ('imp', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('pyi_iu', 0, 0, -1), ('imp', 1, 0, -1), ('os', 1, 1, -1), ('os', 1, 1, -1), ('os', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  2 +marshal: None -> <BuiltinModule 'marshal' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  3 +struct: None -> <PyModule 'struct' /usr/lib/python2.7/struct.pyc imports=[('_struct', 0, 0, -1), ('_struct.*', 0, 0, -1), ('_struct', 0, 0, -1), ('_struct._clearcache', 0, 0, -1), ('_struct', 0, 0, -1), ('_struct.__doc__', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  4 +imp: None -> <BuiltinModule 'imp' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  5 +sys: None -> <BuiltinModule 'sys' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  6 +pyi_iu: None -> <PyModule 'pyi_iu' /home/veto/ct/pyinstaller/PyInstaller/loader/pyi_iu.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('imp', 0, 0, -1), ('marshal', 0, 0, -1), ('zipimport', 0, 0, -1), ('__builtin__', 1, 0, -1), ('posix', 1, 1, -1), ('posix.stat', 1, 1, -1), ('posix.getcwd', 1, 1, -1), ('posix.environ', 1, 1, -1), ('posix.listdir', 1, 1, -1), ('nt', 1, 1, -1), ('nt.stat', 1, 1, -1), ('nt.getcwd', 1, 1, -1), ('nt.environ', 1, 1, -1), ('nt.listdir', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  7 +os: None -> <PyModule 'os' /usr/lib/python2.7/os.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('errno', 0, 0, -1), ('posix', 0, 1, -1), ('posix.*', 0, 1, -1), ('posix', 0, 1, -1), ('posix._exit', 0, 1, -1), ('posixpath', 0, 1, -1), ('posix', 0, 1, -1), ('os2emxpath', 0, 1, -1), ('_emx_link', 0, 1, -1), ('_emx_link.link', 0, 1, -1), ('os.path', 0, 0, -1), ('os.path.curdir', 0, 0, -1), ('os.path.pardir', 0, 0, -1), ('os.path.sep', 0, 0, -1), ('os.path.pathsep', 0, 0, -1), ('os.path.defpath', 0, 0, -1), ('os.path.extsep', 0, 0, -1), ('os.path.altsep', 0, 0, -1), ('os.path.devnull', 0, 0, -1), ('UserDict', 0, 1, -1), ('copy_reg', 0, 0, -1), ('warnings', 1, 0, -1), ('subprocess', 1, 0, -1), ('warnings', 1, 0, -1), ('subprocess', 1, 0, -1), ('warnings', 1, 0, -1), ('subprocess', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  8 +_struct: None -> <BuiltinModule '_struct' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  9 +zipimport: None -> <BuiltinModule 'zipimport' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  10 +__builtin__: None -> <BuiltinModule '__builtin__' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  11 +posix: None -> <BuiltinModule 'posix' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  12 +nt: None -> None
  13 + DEL nt
  14 +nt: None -> None
  15 + DEL nt
  16 +nt: None -> None
  17 + DEL nt
  18 +nt: None -> None
  19 + DEL nt
  20 +nt: None -> None
  21 + DEL nt
  22 +errno: None -> <BuiltinModule 'errno' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  23 +posixpath: None -> <PyModule 'posixpath' /usr/lib/python2.7/posixpath.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('stat', 0, 0, -1), ('genericpath', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('genericpath', 0, 0, -1), ('genericpath.*', 0, 0, -1), ('pwd', 1, 1, -1), ('pwd', 1, 1, -1), ('re', 1, 1, -1), ('re', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  24 +os2emxpath: None -> <PyModule 'os2emxpath' /usr/lib/python2.7/os2emxpath.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('stat', 0, 0, -1), ('genericpath', 0, 0, -1), ('genericpath.*', 0, 0, -1), ('ntpath', 0, 0, -1), ('ntpath.expanduser', 0, 0, -1), ('ntpath.expandvars', 0, 0, -1), ('ntpath.isabs', 0, 0, -1), ('ntpath.islink', 0, 0, -1), ('ntpath.splitdrive', 0, 0, -1), ('ntpath.splitext', 0, 0, -1), ('ntpath.split', 0, 0, -1), ('ntpath.walk', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  25 +_emx_link: None -> None
  26 + DEL _emx_link
  27 +_emx_link: None -> None
  28 + DEL _emx_link
  29 +UserDict: None -> <PyModule 'UserDict' /usr/lib/python2.7/UserDict.pyc imports=[('_abcoll', 0, 0, -1), ('copy', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  30 +copy_reg: None -> <PyModule 'copy_reg' /usr/lib/python2.7/copy_reg.pyc imports=[('types', 0, 0, -1), ('types.ClassType', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  31 +warnings: None -> <PyModule 'warnings' /usr/lib/python2.7/warnings.pyc imports=[('linecache', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('_warnings', 0, 0, -1), ('_warnings.filters', 0, 0, -1), ('_warnings.default_action', 0, 0, -1), ('_warnings.once_registry', 0, 0, -1), ('_warnings.warn', 0, 0, -1), ('_warnings.warn_explicit', 0, 0, -1), ('re', 1, 0, -1), ('re', 1, 0, -1), ('re', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  32 +subprocess: None -> <PyModule 'subprocess' /usr/lib/python2.7/subprocess.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('traceback', 0, 0, -1), ('gc', 0, 0, -1), ('signal', 0, 0, -1), ('errno', 0, 0, -1), ('threading', 0, 1, -1), ('msvcrt', 0, 1, -1), ('_subprocess', 0, 1, -1), ('select', 0, 1, -1), ('fcntl', 0, 1, -1), ('pickle', 0, 1, -1), ('_subprocess', 0, 1, -1), ('_subprocess.CREATE_NEW_CONSOLE', 0, 1, -1), ('_subprocess.CREATE_NEW_PROCESS_GROUP', 0, 1, -1), ('_subprocess.STD_INPUT_HANDLE', 0, 1, -1), ('_subprocess.STD_OUTPUT_HANDLE', 0, 1, -1), ('_subprocess.STD_ERROR_HANDLE', 0, 1, -1), ('_subprocess.SW_HIDE', 0, 1, -1), ('_subprocess.STARTF_USESTDHANDLES', 0, 1, -1), ('_subprocess.STARTF_USESHOWWINDOW', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  33 +stat: None -> <PyModule 'stat' /usr/lib/python2.7/stat.pyc imports=[] binaries=[] datas=[]>
  34 +genericpath: None -> <PyModule 'genericpath' /usr/lib/python2.7/genericpath.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('stat', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  35 +pwd: None -> <BuiltinModule 'pwd' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  36 +re: None -> <PyModule 're' /usr/lib/python2.7/re.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('sre_compile', 0, 0, -1), ('sre_parse', 0, 0, -1), ('_locale', 0, 0, -1), ('copy_reg', 0, 0, -1), ('sre_constants', 1, 0, -1), ('sre_constants.BRANCH', 1, 0, -1), ('sre_constants.SUBPATTERN', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  37 +linecache: None -> <PyModule 'linecache' /usr/lib/python2.7/linecache.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  38 +types: None -> <PyModule 'types' /usr/lib/python2.7/types.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  39 +_warnings: None -> <BuiltinModule '_warnings' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  40 +sre_compile: None -> <PyModule 'sre_compile' /usr/lib/python2.7/sre_compile.pyc imports=[('_sre', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('sre_parse', 0, 0, -1), ('sre_constants', 0, 0, -1), ('sre_constants.*', 0, 0, -1), ('array', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  41 +sre_parse: None -> <PyModule 'sre_parse' /usr/lib/python2.7/sre_parse.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('sre_constants', 0, 0, -1), ('sre_constants.*', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  42 +_locale: None -> <BuiltinModule '_locale' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  43 +sre_constants: None -> <PyModule 'sre_constants' /usr/lib/python2.7/sre_constants.pyc imports=[('_sre', 0, 0, -1), ('_sre.MAXREPEAT', 0, 0, -1), ('_sre', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  44 +_sre: None -> <BuiltinModule '_sre' None imports=[('copy_reg', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  45 +array: None -> <BuiltinModule 'array' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  46 +ntpath: None -> <PyModule 'ntpath' /usr/lib/python2.7/ntpath.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('stat', 0, 0, -1), ('genericpath', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('genericpath', 0, 0, -1), ('genericpath.*', 0, 0, -1), ('nt', 0, 0, -1), ('nt._getfullpathname', 0, 0, -1), ('nt', 0, 0, -1), ('nt._isdir', 0, 0, -1), ('string', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  47 +nt: None -> None
  48 + DEL nt
  49 +nt: None -> None
  50 + DEL nt
  51 +nt: None -> None
  52 + DEL nt
  53 +nt: None -> None
  54 + DEL nt
  55 +string: None -> <PyModule 'string' /usr/lib/python2.7/string.pyc imports=[('re', 0, 0, -1), ('strop', 0, 0, -1), ('strop.maketrans', 0, 0, -1), ('strop.lowercase', 0, 0, -1), ('strop.uppercase', 0, 0, -1), ('strop.whitespace', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  56 +strop: None -> <BuiltinModule 'strop' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  57 +_abcoll: None -> <PyModule '_abcoll' /usr/lib/python2.7/_abcoll.pyc imports=[('abc', 0, 0, -1), ('abc.ABCMeta', 0, 0, -1), ('abc.abstractmethod', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  58 +copy: None -> <PyModule 'copy' /usr/lib/python2.7/copy.pyc imports=[('types', 0, 0, -1), ('weakref', 0, 0, -1), ('copy_reg', 0, 0, -1), ('copy_reg.dispatch_table', 0, 0, -1), ('org.python.core', 0, 0, -1), ('org.python.core.PyStringMap', 0, 0, -1), ('repr', 1, 0, -1), ('repr', 1, 0, -1), ('sys', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  59 +abc: None -> <PyModule 'abc' /usr/lib/python2.7/abc.pyc imports=[('types', 0, 0, -1), ('_weakrefset', 0, 0, -1), ('_weakrefset.WeakSet', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  60 +_weakrefset: None -> <PyModule '_weakrefset' /usr/lib/python2.7/_weakrefset.pyc imports=[('_weakref', 0, 0, -1), ('_weakref.ref', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  61 +_weakref: None -> <BuiltinModule '_weakref' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  62 +weakref: None -> <PyModule 'weakref' /usr/lib/python2.7/weakref.pyc imports=[('UserDict', 0, 0, -1), ('_weakref', 0, 0, -1), ('_weakref.getweakrefcount', 0, 0, -1), ('_weakref.getweakrefs', 0, 0, -1), ('_weakref.ref', 0, 0, -1), ('_weakref.proxy', 0, 0, -1), ('_weakref.CallableProxyType', 0, 0, -1), ('_weakref.ProxyType', 0, 0, -1), ('_weakref.ReferenceType', 0, 0, -1), ('_weakrefset', 0, 0, -1), ('_weakrefset.WeakSet', 0, 0, -1), ('_weakrefset._IterationGuard', 0, 0, -1), ('exceptions', 0, 0, -1), ('exceptions.ReferenceError', 0, 0, -1), ('copy', 1, 0, -1), ('copy.deepcopy', 1, 0, -1), ('copy', 1, 0, -1), ('copy.deepcopy', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  63 +org: None -> None
  64 + DEL org
  65 +org: None -> None
  66 + DEL org
  67 +repr: None -> <PyModule 'repr' /usr/lib/python2.7/repr.pyc imports=[('__builtin__', 0, 0, -1), ('itertools', 0, 0, -1), ('itertools.islice', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  68 +exceptions: None -> <BuiltinModule 'exceptions' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  69 +itertools: None -> <BuiltinModule 'itertools' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  70 +traceback: None -> <PyModule 'traceback' /usr/lib/python2.7/traceback.pyc imports=[('linecache', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  71 +gc: None -> <BuiltinModule 'gc' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  72 +signal: None -> <BuiltinModule 'signal' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  73 +threading: None -> <PyModule 'threading' /usr/lib/python2.7/threading.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('collections', 0, 0, -1), ('collections.deque', 0, 0, -1), ('itertools', 0, 0, -1), ('itertools.count', 0, 0, -1), ('time', 0, 0, -1), ('time.time', 0, 0, -1), ('time.sleep', 0, 0, -1), ('traceback', 0, 0, -1), ('traceback.format_exc', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('thread.stack_size', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('thread._local', 0, 0, -1), ('_threading_local', 0, 1, -1), ('_threading_local.local', 0, 1, -1), ('random', 1, 0, -1), ('random.random', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  74 +msvcrt: None -> None
  75 + DEL msvcrt
  76 +_subprocess: None -> None
  77 + DEL _subprocess
  78 +select: None -> <BuiltinModule 'select' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  79 +fcntl: None -> <BuiltinModule 'fcntl' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  80 +pickle: None -> <PyModule 'pickle' /usr/lib/python2.7/pickle.pyc imports=[('types', 0, 0, -1), ('types.*', 0, 0, -1), ('copy_reg', 0, 0, -1), ('copy_reg.dispatch_table', 0, 0, -1), ('copy_reg', 0, 0, -1), ('copy_reg._extension_registry', 0, 0, -1), ('copy_reg._inverted_registry', 0, 0, -1), ('copy_reg._extension_cache', 0, 0, -1), ('marshal', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('struct', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('org.python.core', 0, 0, -1), ('org.python.core.PyStringMap', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 1, -1), ('doctest', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  81 +_subprocess: None -> None
  82 + DEL _subprocess
  83 +_subprocess: None -> None
  84 + DEL _subprocess
  85 +_subprocess: None -> None
  86 + DEL _subprocess
  87 +_subprocess: None -> None
  88 + DEL _subprocess
  89 +_subprocess: None -> None
  90 + DEL _subprocess
  91 +_subprocess: None -> None
  92 + DEL _subprocess
  93 +_subprocess: None -> None
  94 + DEL _subprocess
  95 +_subprocess: None -> None
  96 + DEL _subprocess
  97 +_subprocess: None -> None
  98 + DEL _subprocess
  99 +thread: None -> <BuiltinModule 'thread' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  100 +collections: None -> <PyModule 'collections' /usr/lib/python2.7/collections.pyc imports=[('_abcoll', 0, 0, -1), ('_abcoll.*', 0, 0, -1), ('_abcoll', 0, 0, -1), ('_collections', 0, 0, -1), ('_collections.deque', 0, 0, -1), ('_collections.defaultdict', 0, 0, -1), ('operator', 0, 0, -1), ('operator.itemgetter', 0, 0, -1), ('operator.eq', 0, 0, -1), ('keyword', 0, 0, -1), ('keyword.iskeyword', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('heapq', 0, 0, -1), ('itertools', 0, 0, -1), ('itertools.repeat', 0, 0, -1), ('itertools.chain', 0, 0, -1), ('itertools.starmap', 0, 0, -1), ('itertools', 0, 0, -1), ('itertools.imap', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('thread.get_ident', 0, 0, -1), ('dummy_thread', 0, 1, -1), ('dummy_thread.get_ident', 0, 1, -1), ('cPickle', 0, 1, -1), ('cPickle.loads', 0, 1, -1), ('cPickle.dumps', 0, 1, -1), ('doctest', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  101 +time: None -> <BuiltinModule 'time' None imports=[('_strptime', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  102 +_threading_local: None -> <PyModule '_threading_local' /usr/lib/python2.7/_threading_local.pyc imports=[('threading', 0, 0, -1), ('threading.current_thread', 0, 0, -1), ('threading.RLock', 0, 0, -1), ('threading', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  103 +random: None -> <PyModule 'random' /usr/lib/python2.7/random.pyc imports=[('__future__', 0, 0, -1), ('__future__.division', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('warnings.warn', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('types.MethodType', 0, 0, -1), ('types.BuiltinMethodType', 0, 0, -1), ('math', 0, 0, -1), ('math.log', 0, 0, -1), ('math.exp', 0, 0, -1), ('math.pi', 0, 0, -1), ('math.e', 0, 0, -1), ('math.ceil', 0, 0, -1), ('math', 0, 0, -1), ('math.sqrt', 0, 0, -1), ('math.acos', 0, 0, -1), ('math.cos', 0, 0, -1), ('math.sin', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('os.urandom', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 0, -1), ('binascii.hexlify', 0, 0, -1), ('hashlib', 0, 0, -1), ('_random', 0, 0, -1), ('time', 1, 1, -1), ('time', 1, 1, -1), ('time', 1, 1, -1), ('time', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  104 +_collections: None -> <BuiltinModule '_collections' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  105 +operator: None -> <BuiltinModule 'operator' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  106 +keyword: None -> <PyModule 'keyword' /usr/lib/python2.7/keyword.pyc imports=[('sys', 1, 0, -1), ('re', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  107 +heapq: None -> <PyModule 'heapq' /usr/lib/python2.7/heapq.pyc imports=[('itertools', 0, 0, -1), ('itertools.islice', 0, 0, -1), ('itertools.count', 0, 0, -1), ('itertools.imap', 0, 0, -1), ('itertools.izip', 0, 0, -1), ('itertools.tee', 0, 0, -1), ('itertools.chain', 0, 0, -1), ('operator', 0, 0, -1), ('operator.itemgetter', 0, 0, -1), ('_heapq', 0, 0, -1), ('_heapq.*', 0, 0, -1), ('doctest', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  108 +dummy_thread: None -> <PyModule 'dummy_thread' /usr/lib/python2.7/dummy_thread.pyc imports=[('traceback', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  109 +cPickle: None -> <BuiltinModule 'cPickle' None imports=[('copy_reg', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('string', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  110 +doctest: None -> <PyModule 'doctest' /usr/lib/python2.7/doctest.pyc imports=[('__future__', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('traceback', 0, 0, -1), ('inspect', 0, 0, -1), ('linecache', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('unittest', 0, 0, -1), ('difflib', 0, 0, -1), ('pdb', 0, 0, -1), ('tempfile', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('collections', 0, 0, -1), ('collections.namedtuple', 0, 0, -1), ('types', 1, 0, -1), ('types', 1, 0, -1), ('pdb', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  111 +_heapq: None -> <BuiltinModule '_heapq' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  112 +__future__: None -> <PyModule '__future__' /usr/lib/python2.7/__future__.pyc imports=[] binaries=[] datas=[]>
  113 +inspect: None -> <PyModule 'inspect' /usr/lib/python2.7/inspect.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('string', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('dis', 0, 0, -1), ('imp', 0, 0, -1), ('tokenize', 0, 0, -1), ('linecache', 0, 0, -1), ('operator', 0, 0, -1), ('operator.attrgetter', 0, 0, -1), ('collections', 0, 0, -1), ('collections.namedtuple', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  114 +unittest: None -> <PkgModule 'unittest' /usr/lib/python2.7/unittest/__init__.pyc imports=[('result', 0, 0, 1), ('result.TestResult', 0, 0, 1), ('case', 0, 0, 1), ('case.TestCase', 0, 0, 1), ('case.FunctionTestCase', 0, 0, 1), ('case.SkipTest', 0, 0, 1), ('case.skip', 0, 0, 1), ('case.skipIf', 0, 0, 1), ('case.skipUnless', 0, 0, 1), ('case.expectedFailure', 0, 0, 1), ('suite', 0, 0, 1), ('suite.BaseTestSuite', 0, 0, 1), ('suite.TestSuite', 0, 0, 1), ('loader', 0, 0, 1), ('loader.TestLoader', 0, 0, 1), ('loader.defaultTestLoader', 0, 0, 1), ('loader.makeSuite', 0, 0, 1), ('loader.getTestCaseNames', 0, 0, 1), ('loader.findTestCases', 0, 0, 1), ('main', 0, 0, 1), ('main.TestProgram', 0, 0, 1), ('main.main', 0, 0, 1), ('runner', 0, 0, 1), ('runner.TextTestRunner', 0, 0, 1), ('runner.TextTestResult', 0, 0, 1), ('signals', 0, 0, 1), ('signals.installHandler', 0, 0, 1), ('signals.registerResult', 0, 0, 1), ('signals.removeResult', 0, 0, 1), ('signals.removeHandler', 0, 0, 1)] binaries=[] datas=[]>
  115 +difflib: None -> <PyModule 'difflib' /usr/lib/python2.7/difflib.pyc imports=[('heapq', 0, 0, -1), ('collections', 0, 0, -1), ('collections.namedtuple', 0, 0, -1), ('functools', 0, 0, -1), ('functools.reduce', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('re', 1, 0, -1), ('doctest', 1, 0, -1), ('difflib', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  116 +pdb: None -> <PyModule 'pdb' /usr/lib/python2.7/pdb.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('linecache', 0, 0, -1), ('cmd', 0, 0, -1), ('bdb', 0, 0, -1), ('repr', 0, 0, -1), ('repr.Repr', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('pprint', 0, 0, -1), ('traceback', 0, 0, -1), ('pdb', 0, 1, -1), ('readline', 1, 0, -1), ('shlex', 1, 1, -1), ('__main__', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  117 +tempfile: None -> <PyModule 'tempfile' /usr/lib/python2.7/tempfile.pyc imports=[('io', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('errno', 0, 0, -1), ('random', 0, 0, -1), ('random.Random', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 1, -1), ('fcntl', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('dummy_thread', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  118 +StringIO: None -> <PyModule 'StringIO' /usr/lib/python2.7/StringIO.pyc imports=[('errno', 0, 0, -1), ('errno.EINVAL', 0, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  119 +dis: None -> <PyModule 'dis' /usr/lib/python2.7/dis.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('opcode', 0, 0, -1), ('opcode.*', 0, 0, -1), ('opcode', 0, 0, -1), ('opcode.__all__', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  120 +tokenize: None -> <PyModule 'tokenize' /usr/lib/python2.7/tokenize.pyc imports=[('itertools', 0, 0, -1), ('itertools.chain', 0, 0, -1), ('string', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('token', 0, 0, -1), ('token.*', 0, 0, -1), ('token', 0, 0, -1), ('sys', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  121 +opcode: None -> <PyModule 'opcode' /usr/lib/python2.7/opcode.pyc imports=[] binaries=[] datas=[]>
  122 +token: None -> <PyModule 'token' /usr/lib/python2.7/token.pyc imports=[('re', 1, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  123 +unittest.result: None -> <PyModule 'unittest.result' /usr/lib/python2.7/unittest/result.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('traceback', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('', 0, 0, 1), ('util', 0, 0, 1), ('functools', 0, 0, -1), ('functools.wraps', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  124 +unittest.case: None -> <PyModule 'unittest.case' /usr/lib/python2.7/unittest/case.pyc imports=[('collections', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('functools', 0, 0, -1), ('difflib', 0, 0, -1), ('pprint', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('', 0, 0, 1), ('result', 0, 0, 1), ('util', 0, 0, 1), ('util.strclass', 0, 0, 1), ('util.safe_repr', 0, 0, 1), ('util.unorderable_list_difference', 0, 0, 1), ('util._count_diff_all_purpose', 0, 0, 1), ('util._count_diff_hashable', 0, 0, 1)] binaries=[] datas=[]>
  125 +unittest.suite: None -> <PyModule 'unittest.suite' /usr/lib/python2.7/unittest/suite.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('', 0, 0, 1), ('case', 0, 0, 1), ('', 0, 0, 1), ('util', 0, 0, 1)] binaries=[] datas=[]>
  126 +unittest.loader: None -> <PyModule 'unittest.loader' /usr/lib/python2.7/unittest/loader.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('traceback', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('functools', 0, 0, -1), ('functools.cmp_to_key', 0, 0, -1), ('fnmatch', 0, 0, -1), ('fnmatch.fnmatch', 0, 0, -1), ('', 0, 0, 1), ('case', 0, 0, 1), ('suite', 0, 0, 1)] binaries=[] datas=[]>
  127 +unittest.main: None -> <PyModule 'unittest.main' /usr/lib/python2.7/unittest/main.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('', 0, 0, 1), ('loader', 0, 0, 1), ('runner', 0, 0, 1), ('signals', 0, 0, 1), ('signals.installHandler', 0, 0, 1), ('getopt', 1, 0, -1), ('optparse', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  128 +unittest.runner: None -> <PyModule 'unittest.runner' /usr/lib/python2.7/unittest/runner.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('time', 0, 0, -1), ('', 0, 0, 1), ('result', 0, 0, 1), ('signals', 0, 0, 1), ('signals.registerResult', 0, 0, 1)] binaries=[] datas=[]>
  129 +unittest.signals: None -> <PyModule 'unittest.signals' /usr/lib/python2.7/unittest/signals.pyc imports=[('signal', 0, 0, -1), ('weakref', 0, 0, -1), ('functools', 0, 0, -1), ('functools.wraps', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  130 +unittest.os: None -> None
  131 +unittest.sys: None -> None
  132 +unittest.traceback: None -> None
  133 +unittest.StringIO: None -> None
  134 +unittest.util: None -> <PyModule 'unittest.util' /usr/lib/python2.7/unittest/util.pyc imports=[('collections', 0, 0, -1), ('collections.namedtuple', 0, 0, -1), ('collections.OrderedDict', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  135 +unittest.functools: None -> None
  136 +functools: None -> <PyModule 'functools' /usr/lib/python2.7/functools.pyc imports=[('_functools', 0, 0, -1), ('_functools.partial', 0, 0, -1), ('_functools.reduce', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  137 +unittest.collections: None -> None
  138 +_functools: None -> <BuiltinModule '_functools' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  139 +unittest.difflib: None -> None
  140 +unittest.pprint: None -> None
  141 +pprint: None -> <PyModule 'pprint' /usr/lib/python2.7/pprint.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 1, -1), ('time', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  142 +unittest.re: None -> None
  143 +unittest.types: None -> None
  144 +unittest.warnings: None -> None
  145 +cStringIO: None -> <BuiltinModule 'cStringIO' None imports=[('copy_reg', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  146 +_strptime: None -> <PyModule '_strptime' /usr/lib/python2.7/_strptime.pyc imports=[('time', 0, 0, -1), ('locale', 0, 0, -1), ('calendar', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('re.compile', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('re.IGNORECASE', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('re.escape', 0, 0, -1), ('datetime', 0, 0, -1), ('datetime.date', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('thread.allocate_lock', 0, 0, -1), ('dummy_thread', 0, 0, -1), ('dummy_thread.allocate_lock', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  147 +locale: None -> <PyModule 'locale' /usr/lib/python2.7/locale.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('encodings', 0, 0, -1), ('encodings.aliases', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('operator', 0, 0, -1), ('functools', 0, 0, -1), ('_locale', 0, 0, -1), ('_locale.*', 0, 0, -1), ('_locale', 1, 0, -1), ('os', 1, 0, -1), ('_locale', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  148 +calendar: None -> <PyModule 'calendar' /usr/lib/python2.7/calendar.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('datetime', 0, 0, -1), ('locale', 0, 0, -1), ('optparse', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  149 +datetime: None -> <BuiltinModule 'datetime' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  150 +encodings: None -> <PkgModule 'encodings' /usr/lib/python2.7/encodings/__init__.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('encodings', 0, 0, -1), ('encodings.aliases', 0, 0, -1), ('__builtin__', 0, 0, -1), ('mbcs', 0, 0, -1), ('cp1251', 0, 0, -1), ('uu_codec', 0, 0, -1), ('cp858', 0, 0, -1), ('cp1255', 0, 0, -1), ('mac_centeuro', 0, 0, -1), ('tis_620', 0, 0, -1), ('mac_arabic', 0, 0, -1), ('iso8859_13', 0, 0, -1), ('cp1250', 0, 0, -1), ('iso8859_6', 0, 0, -1), ('raw_unicode_escape', 0, 0, -1), ('utf_7', 0, 0, -1), ('iso8859_7', 0, 0, -1), ('mac_iceland', 0, 0, -1), ('iso8859_2', 0, 0, -1), ('utf_16_be', 0, 0, -1), ('cp1254', 0, 0, -1), ('cp932', 0, 0, -1), ('koi8_r', 0, 0, -1), ('mac_greek', 0, 0, -1), ('quopri_codec', 0, 0, -1), ('ascii', 0, 0, -1), ('cp720', 0, 0, -1), ('shift_jis', 0, 0, -1), ('cp862', 0, 0, -1), ('iso2022_kr', 0, 0, -1), ('iso8859_4', 0, 0, -1), ('rot_13', 0, 0, -1), ('cp737', 0, 0, -1), ('shift_jisx0213', 0, 0, -1), ('string_escape', 0, 0, -1), ('mac_latin2', 0, 0, -1), ('iso8859_10', 0, 0, -1), ('gb2312', 0, 0, -1), ('cp1256', 0, 0, -1), ('utf_32_le', 0, 0, -1), ('undefined', 0, 0, -1), ('iso8859_9', 0, 0, -1), ('big5', 0, 0, -1), ('idna', 0, 0, -1), ('cp869', 0, 0, -1), ('cp437', 0, 0, -1), ('mac_romanian', 0, 0, -1), ('utf_8', 0, 0, -1), ('iso2022_jp_1', 0, 0, -1), ('utf_16', 0, 0, -1), ('gbk', 0, 0, -1), ('hz', 0, 0, -1), ('iso2022_jp_ext', 0, 0, -1), ('iso8859_8', 0, 0, -1), ('gb18030', 0, 0, -1), ('cp866', 0, 0, -1), ('cp1257', 0, 0, -1), ('aliases', 0, 0, -1), ('mac_roman', 0, 0, -1), ('bz2_codec', 0, 0, -1), ('hex_codec', 0, 0, -1), ('euc_jis_2004', 0, 0, -1), ('iso2022_jp', 0, 0, -1), ('iso2022_jp_3', 0, 0, -1), ('iso8859_11', 0, 0, -1), ('punycode', 0, 0, -1), ('cp865', 0, 0, -1), ('unicode_escape', 0, 0, -1), ('cp855', 0, 0, -1), ('utf_8_sig', 0, 0, -1), ('johab', 0, 0, -1), ('hp_roman8', 0, 0, -1), ('cp037', 0, 0, -1), ('cp500', 0, 0, -1), ('utf_16_le', 0, 0, -1), ('palmos', 0, 0, -1), ('mac_farsi', 0, 0, -1), ('euc_jp', 0, 0, -1), ('charmap', 0, 0, -1), ('utf_32_be', 0, 0, -1), ('zlib_codec', 0, 0, -1), ('cp950', 0, 0, -1), ('cp775', 0, 0, -1), ('iso2022_jp_2', 0, 0, -1), ('cp1258', 0, 0, -1), ('cp861', 0, 0, -1), ('cp864', 0, 0, -1), ('iso8859_16', 0, 0, -1), ('koi8_u', 0, 0, -1), ('euc_kr', 0, 0, -1), ('cp856', 0, 0, -1), ('mac_cyrillic', 0, 0, -1), ('cp850', 0, 0, -1), ('shift_jis_2004', 0, 0, -1), ('cp1006', 0, 0, -1), ('iso8859_15', 0, 0, -1), ('big5hkscs', 0, 0, -1), ('cp1253', 0, 0, -1), ('iso8859_1', 0, 0, -1), ('iso8859_3', 0, 0, -1), ('cp860', 0, 0, -1), ('cp1026', 0, 0, -1), ('cp874', 0, 0, -1), ('iso2022_jp_2004', 0, 0, -1), ('cp424', 0, 0, -1), ('base64_codec', 0, 0, -1), ('cp1252', 0, 0, -1), ('iso8859_14', 0, 0, -1), ('iso8859_5', 0, 0, -1), ('cp857', 0, 0, -1), ('utf_32', 0, 0, -1), ('unicode_internal', 0, 0, -1), ('euc_jisx0213', 0, 0, -1), ('mac_turkish', 0, 0, -1), ('cp863', 0, 0, -1), ('cp875', 0, 0, -1), ('cp1140', 0, 0, -1), ('latin_1', 0, 0, -1), ('ptcp154', 0, 0, -1), ('cp852', 0, 0, -1), ('cp949', 0, 0, -1), ('mac_croatian', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  151 +encodings.aliases: None -> <PyModule 'encodings.aliases' /usr/lib/python2.7/encodings/aliases.pyc imports=[] binaries=[] datas=[]>
  152 +encodings.codecs: None -> None
  153 +codecs: None -> <PyModule 'codecs' /usr/lib/python2.7/codecs.pyc imports=[('__builtin__', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('_codecs', 0, 0, -1), ('_codecs.*', 0, 0, -1), ('encodings', 0, 1, -1), ('encodings', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  154 +encodings.encodings: None -> None
  155 +encodings.__builtin__: None -> None
  156 +encodings.mbcs: None -> <PyModule 'encodings.mbcs' /usr/lib/python2.7/encodings/mbcs.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('codecs.mbcs_encode', 0, 0, -1), ('codecs.mbcs_decode', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  157 +encodings.cp1251: None -> <PyModule 'encodings.cp1251' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1251.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  158 +encodings.uu_codec: None -> <PyModule 'encodings.uu_codec' /usr/lib/python2.7/encodings/uu_codec.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 0, -1), ('cStringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 0, -1), ('binascii', 1, 0, -1), ('binascii.b2a_uu', 1, 0, -1), ('cStringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 0, -1), ('binascii', 1, 0, -1), ('binascii.a2b_uu', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  159 +encodings.cp858: None -> <PyModule 'encodings.cp858' /usr/lib/python2.7/encodings/cp858.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  160 +encodings.cp1255: None -> <PyModule 'encodings.cp1255' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1255.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  161 +encodings.mac_centeuro: None -> <PyModule 'encodings.mac_centeuro' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_centeuro.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  162 +encodings.tis_620: None -> <PyModule 'encodings.tis_620' /usr/lib/python2.7/encodings/tis_620.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  163 +encodings.mac_arabic: None -> <PyModule 'encodings.mac_arabic' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_arabic.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  164 +encodings.iso8859_13: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_13' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_13.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  165 +encodings.cp1250: None -> <PyModule 'encodings.cp1250' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1250.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  166 +encodings.iso8859_6: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_6' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_6.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  167 +encodings.raw_unicode_escape: None -> <PyModule 'encodings.raw_unicode_escape' /usr/lib/python2.7/encodings/raw_unicode_escape.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  168 +encodings.utf_7: None -> <PyModule 'encodings.utf_7' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_7.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  169 +encodings.iso8859_7: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_7' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_7.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  170 +encodings.mac_iceland: None -> <PyModule 'encodings.mac_iceland' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_iceland.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  171 +encodings.iso8859_2: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_2' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_2.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  172 +encodings.utf_16_be: None -> <PyModule 'encodings.utf_16_be' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_16_be.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  173 +encodings.cp1254: None -> <PyModule 'encodings.cp1254' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1254.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  174 +encodings.cp932: None -> <PyModule 'encodings.cp932' /usr/lib/python2.7/encodings/cp932.pyc imports=[('_codecs_jp', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  175 +encodings.koi8_r: None -> <PyModule 'encodings.koi8_r' /usr/lib/python2.7/encodings/koi8_r.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  176 +encodings.mac_greek: None -> <PyModule 'encodings.mac_greek' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_greek.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  177 +encodings.quopri_codec: None -> <PyModule 'encodings.quopri_codec' /usr/lib/python2.7/encodings/quopri_codec.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('quopri', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  178 +encodings.ascii: None -> <PyModule 'encodings.ascii' /usr/lib/python2.7/encodings/ascii.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  179 +encodings.cp720: None -> <PyModule 'encodings.cp720' /usr/lib/python2.7/encodings/cp720.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  180 +encodings.shift_jis: None -> <PyModule 'encodings.shift_jis' /usr/lib/python2.7/encodings/shift_jis.pyc imports=[('_codecs_jp', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  181 +encodings.cp862: None -> <PyModule 'encodings.cp862' /usr/lib/python2.7/encodings/cp862.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  182 +encodings.iso2022_kr: None -> <PyModule 'encodings.iso2022_kr' /usr/lib/python2.7/encodings/iso2022_kr.pyc imports=[('_codecs_iso2022', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  183 +encodings.iso8859_4: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_4' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_4.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  184 +encodings.rot_13: None -> <PyModule 'encodings.rot_13' /usr/lib/python2.7/encodings/rot_13.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('sys', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  185 +encodings.cp737: None -> <PyModule 'encodings.cp737' /usr/lib/python2.7/encodings/cp737.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  186 +encodings.shift_jisx0213: None -> <PyModule 'encodings.shift_jisx0213' /usr/lib/python2.7/encodings/shift_jisx0213.pyc imports=[('_codecs_jp', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  187 +encodings.string_escape: None -> <PyModule 'encodings.string_escape' /usr/lib/python2.7/encodings/string_escape.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  188 +encodings.mac_latin2: None -> <PyModule 'encodings.mac_latin2' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_latin2.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  189 +encodings.iso8859_10: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_10' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_10.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  190 +encodings.gb2312: None -> <PyModule 'encodings.gb2312' /usr/lib/python2.7/encodings/gb2312.pyc imports=[('_codecs_cn', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  191 +encodings.cp1256: None -> <PyModule 'encodings.cp1256' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1256.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  192 +encodings.utf_32_le: None -> <PyModule 'encodings.utf_32_le' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_32_le.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  193 +encodings.undefined: None -> <PyModule 'encodings.undefined' /usr/lib/python2.7/encodings/undefined.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  194 +encodings.iso8859_9: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_9' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_9.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  195 +encodings.big5: None -> <PyModule 'encodings.big5' /usr/lib/python2.7/encodings/big5.pyc imports=[('_codecs_tw', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  196 +encodings.idna: None -> <PyModule 'encodings.idna' /usr/lib/python2.7/encodings/idna.pyc imports=[('stringprep', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('unicodedata', 0, 0, -1), ('unicodedata.ucd_3_2_0', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  197 +encodings.cp869: None -> <PyModule 'encodings.cp869' /usr/lib/python2.7/encodings/cp869.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  198 +encodings.cp437: None -> <PyModule 'encodings.cp437' /usr/lib/python2.7/encodings/cp437.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  199 +encodings.mac_romanian: None -> <PyModule 'encodings.mac_romanian' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_romanian.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  200 +encodings.utf_8: None -> <PyModule 'encodings.utf_8' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  201 +encodings.iso2022_jp_1: None -> <PyModule 'encodings.iso2022_jp_1' /usr/lib/python2.7/encodings/iso2022_jp_1.pyc imports=[('_codecs_iso2022', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  202 +encodings.utf_16: None -> <PyModule 'encodings.utf_16' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_16.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  203 +encodings.gbk: None -> <PyModule 'encodings.gbk' /usr/lib/python2.7/encodings/gbk.pyc imports=[('_codecs_cn', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  204 +encodings.hz: None -> <PyModule 'encodings.hz' /usr/lib/python2.7/encodings/hz.pyc imports=[('_codecs_cn', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  205 +encodings.iso2022_jp_ext: None -> <PyModule 'encodings.iso2022_jp_ext' /usr/lib/python2.7/encodings/iso2022_jp_ext.pyc imports=[('_codecs_iso2022', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  206 +encodings.iso8859_8: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_8' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_8.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  207 +encodings.gb18030: None -> <PyModule 'encodings.gb18030' /usr/lib/python2.7/encodings/gb18030.pyc imports=[('_codecs_cn', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  208 +encodings.cp866: None -> <PyModule 'encodings.cp866' /usr/lib/python2.7/encodings/cp866.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  209 +encodings.cp1257: None -> <PyModule 'encodings.cp1257' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1257.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  210 +encodings.mac_roman: None -> <PyModule 'encodings.mac_roman' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_roman.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  211 +encodings.bz2_codec: None -> <PyModule 'encodings.bz2_codec' /usr/lib/python2.7/encodings/bz2_codec.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('bz2', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  212 +encodings.hex_codec: None -> <PyModule 'encodings.hex_codec' /usr/lib/python2.7/encodings/hex_codec.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  213 +encodings.euc_jis_2004: None -> <PyModule 'encodings.euc_jis_2004' /usr/lib/python2.7/encodings/euc_jis_2004.pyc imports=[('_codecs_jp', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  214 +encodings.iso2022_jp: None -> <PyModule 'encodings.iso2022_jp' /usr/lib/python2.7/encodings/iso2022_jp.pyc imports=[('_codecs_iso2022', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  215 +encodings.iso2022_jp_3: None -> <PyModule 'encodings.iso2022_jp_3' /usr/lib/python2.7/encodings/iso2022_jp_3.pyc imports=[('_codecs_iso2022', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  216 +encodings.iso8859_11: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_11' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_11.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  217 +encodings.punycode: None -> <PyModule 'encodings.punycode' /usr/lib/python2.7/encodings/punycode.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  218 +encodings.cp865: None -> <PyModule 'encodings.cp865' /usr/lib/python2.7/encodings/cp865.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  219 +encodings.unicode_escape: None -> <PyModule 'encodings.unicode_escape' /usr/lib/python2.7/encodings/unicode_escape.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  220 +encodings.cp855: None -> <PyModule 'encodings.cp855' /usr/lib/python2.7/encodings/cp855.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  221 +encodings.utf_8_sig: None -> <PyModule 'encodings.utf_8_sig' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8_sig.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  222 +encodings.johab: None -> <PyModule 'encodings.johab' /usr/lib/python2.7/encodings/johab.pyc imports=[('_codecs_kr', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  223 +encodings.hp_roman8: None -> <PyModule 'encodings.hp_roman8' /usr/lib/python2.7/encodings/hp_roman8.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  224 +encodings.cp037: None -> <PyModule 'encodings.cp037' /usr/lib/python2.7/encodings/cp037.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  225 +encodings.cp500: None -> <PyModule 'encodings.cp500' /usr/lib/python2.7/encodings/cp500.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  226 +encodings.utf_16_le: None -> <PyModule 'encodings.utf_16_le' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_16_le.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  227 +encodings.palmos: None -> <PyModule 'encodings.palmos' /usr/lib/python2.7/encodings/palmos.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  228 +encodings.mac_farsi: None -> <PyModule 'encodings.mac_farsi' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_farsi.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  229 +encodings.euc_jp: None -> <PyModule 'encodings.euc_jp' /usr/lib/python2.7/encodings/euc_jp.pyc imports=[('_codecs_jp', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  230 +encodings.charmap: None -> <PyModule 'encodings.charmap' /usr/lib/python2.7/encodings/charmap.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  231 +encodings.utf_32_be: None -> <PyModule 'encodings.utf_32_be' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_32_be.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  232 +encodings.zlib_codec: None -> <PyModule 'encodings.zlib_codec' /usr/lib/python2.7/encodings/zlib_codec.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('zlib', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  233 +encodings.cp950: None -> <PyModule 'encodings.cp950' /usr/lib/python2.7/encodings/cp950.pyc imports=[('_codecs_tw', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  234 +encodings.cp775: None -> <PyModule 'encodings.cp775' /usr/lib/python2.7/encodings/cp775.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  235 +encodings.iso2022_jp_2: None -> <PyModule 'encodings.iso2022_jp_2' /usr/lib/python2.7/encodings/iso2022_jp_2.pyc imports=[('_codecs_iso2022', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  236 +encodings.cp1258: None -> <PyModule 'encodings.cp1258' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1258.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  237 +encodings.cp861: None -> <PyModule 'encodings.cp861' /usr/lib/python2.7/encodings/cp861.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  238 +encodings.cp864: None -> <PyModule 'encodings.cp864' /usr/lib/python2.7/encodings/cp864.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  239 +encodings.iso8859_16: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_16' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_16.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  240 +encodings.koi8_u: None -> <PyModule 'encodings.koi8_u' /usr/lib/python2.7/encodings/koi8_u.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  241 +encodings.euc_kr: None -> <PyModule 'encodings.euc_kr' /usr/lib/python2.7/encodings/euc_kr.pyc imports=[('_codecs_kr', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  242 +encodings.cp856: None -> <PyModule 'encodings.cp856' /usr/lib/python2.7/encodings/cp856.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  243 +encodings.mac_cyrillic: None -> <PyModule 'encodings.mac_cyrillic' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_cyrillic.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  244 +encodings.cp850: None -> <PyModule 'encodings.cp850' /usr/lib/python2.7/encodings/cp850.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  245 +encodings.shift_jis_2004: None -> <PyModule 'encodings.shift_jis_2004' /usr/lib/python2.7/encodings/shift_jis_2004.pyc imports=[('_codecs_jp', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  246 +encodings.cp1006: None -> <PyModule 'encodings.cp1006' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1006.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  247 +encodings.iso8859_15: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_15' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_15.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  248 +encodings.big5hkscs: None -> <PyModule 'encodings.big5hkscs' /usr/lib/python2.7/encodings/big5hkscs.pyc imports=[('_codecs_hk', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  249 +encodings.cp1253: None -> <PyModule 'encodings.cp1253' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1253.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  250 +encodings.iso8859_1: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_1' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_1.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  251 +encodings.iso8859_3: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_3' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_3.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  252 +encodings.cp860: None -> <PyModule 'encodings.cp860' /usr/lib/python2.7/encodings/cp860.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  253 +encodings.cp1026: None -> <PyModule 'encodings.cp1026' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1026.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  254 +encodings.cp874: None -> <PyModule 'encodings.cp874' /usr/lib/python2.7/encodings/cp874.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  255 +encodings.iso2022_jp_2004: None -> <PyModule 'encodings.iso2022_jp_2004' /usr/lib/python2.7/encodings/iso2022_jp_2004.pyc imports=[('_codecs_iso2022', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  256 +encodings.cp424: None -> <PyModule 'encodings.cp424' /usr/lib/python2.7/encodings/cp424.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  257 +encodings.base64_codec: None -> <PyModule 'encodings.base64_codec' /usr/lib/python2.7/encodings/base64_codec.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('base64', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  258 +encodings.cp1252: None -> <PyModule 'encodings.cp1252' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1252.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  259 +encodings.iso8859_14: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_14' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_14.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  260 +encodings.iso8859_5: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_5' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_5.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  261 +encodings.cp857: None -> <PyModule 'encodings.cp857' /usr/lib/python2.7/encodings/cp857.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  262 +encodings.utf_32: None -> <PyModule 'encodings.utf_32' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_32.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  263 +encodings.unicode_internal: None -> <PyModule 'encodings.unicode_internal' /usr/lib/python2.7/encodings/unicode_internal.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  264 +encodings.euc_jisx0213: None -> <PyModule 'encodings.euc_jisx0213' /usr/lib/python2.7/encodings/euc_jisx0213.pyc imports=[('_codecs_jp', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  265 +encodings.mac_turkish: None -> <PyModule 'encodings.mac_turkish' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_turkish.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  266 +encodings.cp863: None -> <PyModule 'encodings.cp863' /usr/lib/python2.7/encodings/cp863.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  267 +encodings.cp875: None -> <PyModule 'encodings.cp875' /usr/lib/python2.7/encodings/cp875.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  268 +encodings.cp1140: None -> <PyModule 'encodings.cp1140' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1140.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  269 +encodings.latin_1: None -> <PyModule 'encodings.latin_1' /usr/lib/python2.7/encodings/latin_1.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  270 +encodings.ptcp154: None -> <PyModule 'encodings.ptcp154' /usr/lib/python2.7/encodings/ptcp154.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  271 +encodings.cp852: None -> <PyModule 'encodings.cp852' /usr/lib/python2.7/encodings/cp852.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  272 +encodings.cp949: None -> <PyModule 'encodings.cp949' /usr/lib/python2.7/encodings/cp949.pyc imports=[('_codecs_kr', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  273 +encodings.mac_croatian: None -> <PyModule 'encodings.mac_croatian' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_croatian.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  274 +_codecs: None -> <BuiltinModule '_codecs' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  275 +encodings.binascii: None -> None
  276 +binascii: None -> <BuiltinModule 'binascii' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  277 +encodings.cStringIO: None -> None
  278 +encodings._codecs_jp: None -> None
  279 +_codecs_jp: None -> <ExtensionModule '_codecs_jp' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_codecs_jp.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  280 +encodings._multibytecodec: None -> None
  281 +_multibytecodec: None -> <ExtensionModule '_multibytecodec' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_multibytecodec.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  282 +encodings.quopri: None -> None
  283 +quopri: None -> <PyModule 'quopri' /usr/lib/python2.7/quopri.pyc imports=[('binascii', 0, 0, -1), ('binascii.a2b_qp', 0, 0, -1), ('binascii.b2a_qp', 0, 0, -1), ('cStringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1), ('getopt', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  284 +encodings.StringIO: None -> None
  285 +getopt: None -> <PyModule 'getopt' /usr/lib/python2.7/getopt.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  286 +encodings._codecs_iso2022: None -> None
  287 +_codecs_iso2022: None -> <ExtensionModule '_codecs_iso2022' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_codecs_iso2022.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  288 +encodings.sys: None -> None
  289 +encodings._codecs_cn: None -> None
  290 +_codecs_cn: None -> <ExtensionModule '_codecs_cn' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_codecs_cn.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  291 +encodings._codecs_tw: None -> None
  292 +_codecs_tw: None -> <ExtensionModule '_codecs_tw' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_codecs_tw.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  293 +encodings.stringprep: None -> None
  294 +stringprep: None -> <PyModule 'stringprep' /usr/lib/python2.7/stringprep.pyc imports=[('unicodedata', 0, 0, -1), ('unicodedata.ucd_3_2_0', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  295 +encodings.re: None -> None
  296 +encodings.unicodedata: None -> None
  297 +unicodedata: None -> <BuiltinModule 'unicodedata' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  298 +encodings.bz2: None -> None
  299 +bz2: None -> <ExtensionModule 'bz2' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/bz2.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  300 +encodings._codecs_kr: None -> None
  301 +_codecs_kr: None -> <ExtensionModule '_codecs_kr' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_codecs_kr.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  302 +encodings.zlib: None -> None
  303 +zlib: None -> <BuiltinModule 'zlib' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  304 +encodings._codecs_hk: None -> None
  305 +_codecs_hk: None -> <ExtensionModule '_codecs_hk' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_codecs_hk.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  306 +encodings.base64: None -> None
  307 +base64: None -> <PyModule 'base64' /usr/lib/python2.7/base64.pyc imports=[('re', 0, 0, -1), ('struct', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1), ('getopt', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  308 +optparse: None -> <PyModule 'optparse' /usr/lib/python2.7/optparse.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('textwrap', 0, 0, -1), ('gettext', 0, 0, -1), ('gettext.gettext', 0, 0, -1), ('__builtin__', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  309 +textwrap: None -> <PyModule 'textwrap' /usr/lib/python2.7/textwrap.pyc imports=[('string', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  310 +gettext: None -> <PyModule 'gettext' /usr/lib/python2.7/gettext.pyc imports=[('locale', 0, 0, -1), ('copy', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('struct', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('errno', 0, 0, -1), ('errno.ENOENT', 0, 0, -1), ('cStringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 0, -1), ('StringIO', 1, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 1, 1, -1), ('token', 1, 0, -1), ('tokenize', 1, 0, -1), ('locale', 1, 0, -1), ('locale.normalize', 1, 0, -1), ('__builtin__', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  311 +unittest.fnmatch: None -> None
  312 +fnmatch: None -> <PyModule 'fnmatch' /usr/lib/python2.7/fnmatch.pyc imports=[('re', 0, 0, -1), ('os', 1, 0, -1), ('os', 1, 0, -1), ('posixpath', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  313 +unittest.getopt: None -> None
  314 +unittest.optparse: None -> None
  315 +unittest.time: None -> None
  316 +unittest.signal: None -> None
  317 +unittest.weakref: None -> None
  318 +cmd: None -> <PyModule 'cmd' /usr/lib/python2.7/cmd.pyc imports=[('string', 0, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1), ('readline', 1, 1, -1), ('readline', 1, 1, -1), ('readline', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  319 +bdb: None -> <PyModule 'bdb' /usr/lib/python2.7/bdb.pyc imports=[('fnmatch', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('linecache', 1, 0, -1), ('linecache', 1, 0, -1), ('linecache', 1, 0, -1), ('repr', 1, 0, -1), ('__main__', 1, 1, -1), ('__main__', 1, 1, -1), ('linecache', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  320 +readline: None -> <ExtensionModule 'readline' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/readline.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  321 +shlex: None -> <PyModule 'shlex' /usr/lib/python2.7/shlex.pyc imports=[('os.path', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('collections', 0, 0, -1), ('collections.deque', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  322 +__main__: None -> <BuiltinModule '__main__' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  323 +io: None -> <PyModule 'io' /usr/lib/python2.7/io.pyc imports=[('_io', 0, 0, -1), ('abc', 0, 0, -1), ('_io', 0, 0, -1), ('_io.DEFAULT_BUFFER_SIZE', 0, 0, -1), ('_io.BlockingIOError', 0, 0, -1), ('_io.UnsupportedOperation', 0, 0, -1), ('_io.open', 0, 0, -1), ('_io.FileIO', 0, 0, -1), ('_io.BytesIO', 0, 0, -1), ('_io.StringIO', 0, 0, -1), ('_io.BufferedReader', 0, 0, -1), ('_io.BufferedWriter', 0, 0, -1), ('_io.BufferedRWPair', 0, 0, -1), ('_io.BufferedRandom', 0, 0, -1), ('_io.IncrementalNewlineDecoder', 0, 0, -1), ('_io.TextIOWrapper', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  324 +_io: None -> <BuiltinModule '_io' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  325 +math: None -> <BuiltinModule 'math' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  326 +hashlib: None -> <PyModule 'hashlib' /usr/lib/python2.7/hashlib.pyc imports=[('_hashlib', 0, 0, -1), ('logging', 0, 1, -1), ('_hashlib', 0, 0, -1), ('_hashlib.pbkdf2_hmac', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 1, -1), ('struct', 0, 1, -1), ('_sha', 1, 1, -1), ('_md5', 1, 1, -1), ('_sha256', 1, 1, -1), ('_sha512', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  327 +_random: None -> <BuiltinModule '_random' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  328 +_hashlib: None -> <ExtensionModule '_hashlib' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_hashlib.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  329 +logging: None -> <PkgModule 'logging' /usr/lib/python2.7/logging/__init__.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('time', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('traceback', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('weakref', 0, 0, -1), ('collections', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('threading', 0, 0, -1), ('atexit', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  330 +_sha: None -> <BuiltinModule '_sha' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  331 +_md5: None -> <BuiltinModule '_md5' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  332 +_sha256: None -> <BuiltinModule '_sha256' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  333 +_sha512: None -> <BuiltinModule '_sha512' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  334 +logging.sys: None -> None
  335 +logging.os: None -> None
  336 +logging.time: None -> None
  337 +logging.cStringIO: None -> None
  338 +logging.traceback: None -> None
  339 +logging.warnings: None -> None
  340 +logging.weakref: None -> None
  341 +logging.collections: None -> None
  342 +logging.codecs: None -> None
  343 +logging.thread: None -> None
  344 +logging.threading: None -> None
  345 +logging.atexit: None -> None
  346 +atexit: None -> <PyModule 'atexit' /usr/lib/python2.7/atexit.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('traceback', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  347 +org: None -> None
  348 + DEL org
  349 +org: None -> None
  350 + DEL org
... ...
logdict2.7.9.final.0-2.log 0 → 100644
  1 +__main__: None -> <PyScript '__main__' /home/veto/ct/pyinstaller/support/_pyi_bootstrap.py imports=[('sys', 0, 0, -1), ('pyi_archive', 0, 0, -1), ('pyi_iu', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('site', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  2 +sys: None -> <BuiltinModule 'sys' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  3 +pyi_archive: None -> <PyModule 'pyi_archive' /home/veto/ct/pyinstaller/PyInstaller/loader/pyi_archive.pyc imports=[('marshal', 0, 0, -1), ('struct', 0, 0, -1), ('imp', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('pyi_iu', 0, 0, -1), ('imp', 1, 0, -1), ('os', 1, 1, -1), ('os', 1, 1, -1), ('os', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  4 +pyi_iu: None -> <PyModule 'pyi_iu' /home/veto/ct/pyinstaller/PyInstaller/loader/pyi_iu.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('imp', 0, 0, -1), ('marshal', 0, 0, -1), ('zipimport', 0, 0, -1), ('__builtin__', 1, 0, -1), ('posix', 1, 1, -1), ('posix.stat', 1, 1, -1), ('posix.getcwd', 1, 1, -1), ('posix.environ', 1, 1, -1), ('posix.listdir', 1, 1, -1), ('nt', 1, 1, -1), ('nt.stat', 1, 1, -1), ('nt.getcwd', 1, 1, -1), ('nt.environ', 1, 1, -1), ('nt.listdir', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  5 +os: None -> <PyModule 'os' /usr/lib/python2.7/os.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('errno', 0, 0, -1), ('posix', 0, 1, -1), ('posix.*', 0, 1, -1), ('posix', 0, 1, -1), ('posix._exit', 0, 1, -1), ('posixpath', 0, 1, -1), ('posix', 0, 1, -1), ('os2emxpath', 0, 1, -1), ('_emx_link', 0, 1, -1), ('_emx_link.link', 0, 1, -1), ('os.path', 0, 0, -1), ('os.path.curdir', 0, 0, -1), ('os.path.pardir', 0, 0, -1), ('os.path.sep', 0, 0, -1), ('os.path.pathsep', 0, 0, -1), ('os.path.defpath', 0, 0, -1), ('os.path.extsep', 0, 0, -1), ('os.path.altsep', 0, 0, -1), ('os.path.devnull', 0, 0, -1), ('UserDict', 0, 1, -1), ('copy_reg', 0, 0, -1), ('warnings', 1, 0, -1), ('subprocess', 1, 0, -1), ('warnings', 1, 0, -1), ('subprocess', 1, 0, -1), ('warnings', 1, 0, -1), ('subprocess', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  6 +site: None -> <PyModule 'site' /home/veto/ct/pyinstaller/PyInstaller/fake/fake-site.pyc imports=[] binaries=[] datas=[]>
  7 +marshal: None -> <BuiltinModule 'marshal' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  8 +struct: None -> <PyModule 'struct' /usr/lib/python2.7/struct.pyc imports=[('_struct', 0, 0, -1), ('_struct.*', 0, 0, -1), ('_struct', 0, 0, -1), ('_struct._clearcache', 0, 0, -1), ('_struct', 0, 0, -1), ('_struct.__doc__', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  9 +imp: None -> <BuiltinModule 'imp' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  10 +_struct: None -> <BuiltinModule '_struct' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  11 +zipimport: None -> <BuiltinModule 'zipimport' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  12 +__builtin__: None -> <BuiltinModule '__builtin__' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  13 +posix: None -> <BuiltinModule 'posix' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  14 +nt: None -> None
  15 + DEL nt
  16 +nt: None -> None
  17 + DEL nt
  18 +nt: None -> None
  19 + DEL nt
  20 +nt: None -> None
  21 + DEL nt
  22 +nt: None -> None
  23 + DEL nt
  24 +errno: None -> <BuiltinModule 'errno' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  25 +posixpath: None -> <PyModule 'posixpath' /usr/lib/python2.7/posixpath.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('stat', 0, 0, -1), ('genericpath', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('genericpath', 0, 0, -1), ('genericpath.*', 0, 0, -1), ('pwd', 1, 1, -1), ('pwd', 1, 1, -1), ('re', 1, 1, -1), ('re', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  26 +os2emxpath: None -> <PyModule 'os2emxpath' /usr/lib/python2.7/os2emxpath.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('stat', 0, 0, -1), ('genericpath', 0, 0, -1), ('genericpath.*', 0, 0, -1), ('ntpath', 0, 0, -1), ('ntpath.expanduser', 0, 0, -1), ('ntpath.expandvars', 0, 0, -1), ('ntpath.isabs', 0, 0, -1), ('ntpath.islink', 0, 0, -1), ('ntpath.splitdrive', 0, 0, -1), ('ntpath.splitext', 0, 0, -1), ('ntpath.split', 0, 0, -1), ('ntpath.walk', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  27 +_emx_link: None -> None
  28 + DEL _emx_link
  29 +_emx_link: None -> None
  30 + DEL _emx_link
  31 +UserDict: None -> <PyModule 'UserDict' /usr/lib/python2.7/UserDict.pyc imports=[('_abcoll', 0, 0, -1), ('copy', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  32 +copy_reg: None -> <PyModule 'copy_reg' /usr/lib/python2.7/copy_reg.pyc imports=[('types', 0, 0, -1), ('types.ClassType', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  33 +warnings: None -> <PyModule 'warnings' /usr/lib/python2.7/warnings.pyc imports=[('linecache', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('_warnings', 0, 0, -1), ('_warnings.filters', 0, 0, -1), ('_warnings.default_action', 0, 0, -1), ('_warnings.once_registry', 0, 0, -1), ('_warnings.warn', 0, 0, -1), ('_warnings.warn_explicit', 0, 0, -1), ('re', 1, 0, -1), ('re', 1, 0, -1), ('re', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  34 +subprocess: None -> <PyModule 'subprocess' /usr/lib/python2.7/subprocess.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('traceback', 0, 0, -1), ('gc', 0, 0, -1), ('signal', 0, 0, -1), ('errno', 0, 0, -1), ('threading', 0, 1, -1), ('msvcrt', 0, 1, -1), ('_subprocess', 0, 1, -1), ('select', 0, 1, -1), ('fcntl', 0, 1, -1), ('pickle', 0, 1, -1), ('_subprocess', 0, 1, -1), ('_subprocess.CREATE_NEW_CONSOLE', 0, 1, -1), ('_subprocess.CREATE_NEW_PROCESS_GROUP', 0, 1, -1), ('_subprocess.STD_INPUT_HANDLE', 0, 1, -1), ('_subprocess.STD_OUTPUT_HANDLE', 0, 1, -1), ('_subprocess.STD_ERROR_HANDLE', 0, 1, -1), ('_subprocess.SW_HIDE', 0, 1, -1), ('_subprocess.STARTF_USESTDHANDLES', 0, 1, -1), ('_subprocess.STARTF_USESHOWWINDOW', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  35 +stat: None -> <PyModule 'stat' /usr/lib/python2.7/stat.pyc imports=[] binaries=[] datas=[]>
  36 +genericpath: None -> <PyModule 'genericpath' /usr/lib/python2.7/genericpath.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('stat', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  37 +pwd: None -> <BuiltinModule 'pwd' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  38 +re: None -> <PyModule 're' /usr/lib/python2.7/re.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('sre_compile', 0, 0, -1), ('sre_parse', 0, 0, -1), ('_locale', 0, 0, -1), ('copy_reg', 0, 0, -1), ('sre_constants', 1, 0, -1), ('sre_constants.BRANCH', 1, 0, -1), ('sre_constants.SUBPATTERN', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  39 +linecache: None -> <PyModule 'linecache' /usr/lib/python2.7/linecache.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  40 +types: None -> <PyModule 'types' /usr/lib/python2.7/types.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  41 +_warnings: None -> <BuiltinModule '_warnings' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  42 +sre_compile: None -> <PyModule 'sre_compile' /usr/lib/python2.7/sre_compile.pyc imports=[('_sre', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('sre_parse', 0, 0, -1), ('sre_constants', 0, 0, -1), ('sre_constants.*', 0, 0, -1), ('array', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  43 +sre_parse: None -> <PyModule 'sre_parse' /usr/lib/python2.7/sre_parse.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('sre_constants', 0, 0, -1), ('sre_constants.*', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  44 +_locale: None -> <BuiltinModule '_locale' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  45 +sre_constants: None -> <PyModule 'sre_constants' /usr/lib/python2.7/sre_constants.pyc imports=[('_sre', 0, 0, -1), ('_sre.MAXREPEAT', 0, 0, -1), ('_sre', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  46 +_sre: None -> <BuiltinModule '_sre' None imports=[('copy_reg', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  47 +array: None -> <BuiltinModule 'array' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  48 +ntpath: None -> <PyModule 'ntpath' /usr/lib/python2.7/ntpath.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('stat', 0, 0, -1), ('genericpath', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('genericpath', 0, 0, -1), ('genericpath.*', 0, 0, -1), ('nt', 0, 0, -1), ('nt._getfullpathname', 0, 0, -1), ('nt', 0, 0, -1), ('nt._isdir', 0, 0, -1), ('string', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  49 +nt: None -> None
  50 + DEL nt
  51 +nt: None -> None
  52 + DEL nt
  53 +nt: None -> None
  54 + DEL nt
  55 +nt: None -> None
  56 + DEL nt
  57 +string: None -> <PyModule 'string' /usr/lib/python2.7/string.pyc imports=[('re', 0, 0, -1), ('strop', 0, 0, -1), ('strop.maketrans', 0, 0, -1), ('strop.lowercase', 0, 0, -1), ('strop.uppercase', 0, 0, -1), ('strop.whitespace', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  58 +strop: None -> <BuiltinModule 'strop' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  59 +_abcoll: None -> <PyModule '_abcoll' /usr/lib/python2.7/_abcoll.pyc imports=[('abc', 0, 0, -1), ('abc.ABCMeta', 0, 0, -1), ('abc.abstractmethod', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  60 +copy: None -> <PyModule 'copy' /usr/lib/python2.7/copy.pyc imports=[('types', 0, 0, -1), ('weakref', 0, 0, -1), ('copy_reg', 0, 0, -1), ('copy_reg.dispatch_table', 0, 0, -1), ('org.python.core', 0, 0, -1), ('org.python.core.PyStringMap', 0, 0, -1), ('repr', 1, 0, -1), ('repr', 1, 0, -1), ('sys', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  61 +abc: None -> <PyModule 'abc' /usr/lib/python2.7/abc.pyc imports=[('types', 0, 0, -1), ('_weakrefset', 0, 0, -1), ('_weakrefset.WeakSet', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  62 +_weakrefset: None -> <PyModule '_weakrefset' /usr/lib/python2.7/_weakrefset.pyc imports=[('_weakref', 0, 0, -1), ('_weakref.ref', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  63 +_weakref: None -> <BuiltinModule '_weakref' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  64 +weakref: None -> <PyModule 'weakref' /usr/lib/python2.7/weakref.pyc imports=[('UserDict', 0, 0, -1), ('_weakref', 0, 0, -1), ('_weakref.getweakrefcount', 0, 0, -1), ('_weakref.getweakrefs', 0, 0, -1), ('_weakref.ref', 0, 0, -1), ('_weakref.proxy', 0, 0, -1), ('_weakref.CallableProxyType', 0, 0, -1), ('_weakref.ProxyType', 0, 0, -1), ('_weakref.ReferenceType', 0, 0, -1), ('_weakrefset', 0, 0, -1), ('_weakrefset.WeakSet', 0, 0, -1), ('_weakrefset._IterationGuard', 0, 0, -1), ('exceptions', 0, 0, -1), ('exceptions.ReferenceError', 0, 0, -1), ('copy', 1, 0, -1), ('copy.deepcopy', 1, 0, -1), ('copy', 1, 0, -1), ('copy.deepcopy', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  65 +org: None -> None
  66 + DEL org
  67 +org: None -> None
  68 + DEL org
  69 +repr: None -> <PyModule 'repr' /usr/lib/python2.7/repr.pyc imports=[('__builtin__', 0, 0, -1), ('itertools', 0, 0, -1), ('itertools.islice', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  70 +exceptions: None -> <BuiltinModule 'exceptions' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  71 +itertools: None -> <BuiltinModule 'itertools' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  72 +traceback: None -> <PyModule 'traceback' /usr/lib/python2.7/traceback.pyc imports=[('linecache', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  73 +gc: None -> <BuiltinModule 'gc' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  74 +signal: None -> <BuiltinModule 'signal' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  75 +threading: None -> <PyModule 'threading' /usr/lib/python2.7/threading.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('collections', 0, 0, -1), ('collections.deque', 0, 0, -1), ('itertools', 0, 0, -1), ('itertools.count', 0, 0, -1), ('time', 0, 0, -1), ('time.time', 0, 0, -1), ('time.sleep', 0, 0, -1), ('traceback', 0, 0, -1), ('traceback.format_exc', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('thread.stack_size', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('thread._local', 0, 0, -1), ('_threading_local', 0, 1, -1), ('_threading_local.local', 0, 1, -1), ('random', 1, 0, -1), ('random.random', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  76 +msvcrt: None -> None
  77 + DEL msvcrt
  78 +_subprocess: None -> None
  79 + DEL _subprocess
  80 +select: None -> <BuiltinModule 'select' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  81 +fcntl: None -> <BuiltinModule 'fcntl' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  82 +pickle: None -> <PyModule 'pickle' /usr/lib/python2.7/pickle.pyc imports=[('types', 0, 0, -1), ('types.*', 0, 0, -1), ('copy_reg', 0, 0, -1), ('copy_reg.dispatch_table', 0, 0, -1), ('copy_reg', 0, 0, -1), ('copy_reg._extension_registry', 0, 0, -1), ('copy_reg._inverted_registry', 0, 0, -1), ('copy_reg._extension_cache', 0, 0, -1), ('marshal', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('struct', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('org.python.core', 0, 0, -1), ('org.python.core.PyStringMap', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 1, -1), ('doctest', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  83 +_subprocess: None -> None
  84 + DEL _subprocess
  85 +_subprocess: None -> None
  86 + DEL _subprocess
  87 +_subprocess: None -> None
  88 + DEL _subprocess
  89 +_subprocess: None -> None
  90 + DEL _subprocess
  91 +_subprocess: None -> None
  92 + DEL _subprocess
  93 +_subprocess: None -> None
  94 + DEL _subprocess
  95 +_subprocess: None -> None
  96 + DEL _subprocess
  97 +_subprocess: None -> None
  98 + DEL _subprocess
  99 +_subprocess: None -> None
  100 + DEL _subprocess
  101 +thread: None -> <BuiltinModule 'thread' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  102 +collections: None -> <PyModule 'collections' /usr/lib/python2.7/collections.pyc imports=[('_abcoll', 0, 0, -1), ('_abcoll.*', 0, 0, -1), ('_abcoll', 0, 0, -1), ('_collections', 0, 0, -1), ('_collections.deque', 0, 0, -1), ('_collections.defaultdict', 0, 0, -1), ('operator', 0, 0, -1), ('operator.itemgetter', 0, 0, -1), ('operator.eq', 0, 0, -1), ('keyword', 0, 0, -1), ('keyword.iskeyword', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('heapq', 0, 0, -1), ('itertools', 0, 0, -1), ('itertools.repeat', 0, 0, -1), ('itertools.chain', 0, 0, -1), ('itertools.starmap', 0, 0, -1), ('itertools', 0, 0, -1), ('itertools.imap', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('thread.get_ident', 0, 0, -1), ('dummy_thread', 0, 1, -1), ('dummy_thread.get_ident', 0, 1, -1), ('cPickle', 0, 1, -1), ('cPickle.loads', 0, 1, -1), ('cPickle.dumps', 0, 1, -1), ('doctest', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  103 +time: None -> <BuiltinModule 'time' None imports=[('_strptime', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  104 +_threading_local: None -> <PyModule '_threading_local' /usr/lib/python2.7/_threading_local.pyc imports=[('threading', 0, 0, -1), ('threading.current_thread', 0, 0, -1), ('threading.RLock', 0, 0, -1), ('threading', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  105 +random: None -> <PyModule 'random' /usr/lib/python2.7/random.pyc imports=[('__future__', 0, 0, -1), ('__future__.division', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('warnings.warn', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('types.MethodType', 0, 0, -1), ('types.BuiltinMethodType', 0, 0, -1), ('math', 0, 0, -1), ('math.log', 0, 0, -1), ('math.exp', 0, 0, -1), ('math.pi', 0, 0, -1), ('math.e', 0, 0, -1), ('math.ceil', 0, 0, -1), ('math', 0, 0, -1), ('math.sqrt', 0, 0, -1), ('math.acos', 0, 0, -1), ('math.cos', 0, 0, -1), ('math.sin', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('os.urandom', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 0, -1), ('binascii.hexlify', 0, 0, -1), ('hashlib', 0, 0, -1), ('_random', 0, 0, -1), ('time', 1, 1, -1), ('time', 1, 1, -1), ('time', 1, 1, -1), ('time', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  106 +_collections: None -> <BuiltinModule '_collections' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  107 +operator: None -> <BuiltinModule 'operator' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  108 +keyword: None -> <PyModule 'keyword' /usr/lib/python2.7/keyword.pyc imports=[('sys', 1, 0, -1), ('re', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  109 +heapq: None -> <PyModule 'heapq' /usr/lib/python2.7/heapq.pyc imports=[('itertools', 0, 0, -1), ('itertools.islice', 0, 0, -1), ('itertools.count', 0, 0, -1), ('itertools.imap', 0, 0, -1), ('itertools.izip', 0, 0, -1), ('itertools.tee', 0, 0, -1), ('itertools.chain', 0, 0, -1), ('operator', 0, 0, -1), ('operator.itemgetter', 0, 0, -1), ('_heapq', 0, 0, -1), ('_heapq.*', 0, 0, -1), ('doctest', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  110 +dummy_thread: None -> <PyModule 'dummy_thread' /usr/lib/python2.7/dummy_thread.pyc imports=[('traceback', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  111 +cPickle: None -> <BuiltinModule 'cPickle' None imports=[('copy_reg', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('string', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  112 +doctest: None -> <PyModule 'doctest' /usr/lib/python2.7/doctest.pyc imports=[('__future__', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('traceback', 0, 0, -1), ('inspect', 0, 0, -1), ('linecache', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('unittest', 0, 0, -1), ('difflib', 0, 0, -1), ('pdb', 0, 0, -1), ('tempfile', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('collections', 0, 0, -1), ('collections.namedtuple', 0, 0, -1), ('types', 1, 0, -1), ('types', 1, 0, -1), ('pdb', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  113 +_heapq: None -> <BuiltinModule '_heapq' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  114 +__future__: None -> <PyModule '__future__' /usr/lib/python2.7/__future__.pyc imports=[] binaries=[] datas=[]>
  115 +inspect: None -> <PyModule 'inspect' /usr/lib/python2.7/inspect.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('string', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('dis', 0, 0, -1), ('imp', 0, 0, -1), ('tokenize', 0, 0, -1), ('linecache', 0, 0, -1), ('operator', 0, 0, -1), ('operator.attrgetter', 0, 0, -1), ('collections', 0, 0, -1), ('collections.namedtuple', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  116 +unittest: None -> <PkgModule 'unittest' /usr/lib/python2.7/unittest/__init__.pyc imports=[('result', 0, 0, 1), ('result.TestResult', 0, 0, 1), ('case', 0, 0, 1), ('case.TestCase', 0, 0, 1), ('case.FunctionTestCase', 0, 0, 1), ('case.SkipTest', 0, 0, 1), ('case.skip', 0, 0, 1), ('case.skipIf', 0, 0, 1), ('case.skipUnless', 0, 0, 1), ('case.expectedFailure', 0, 0, 1), ('suite', 0, 0, 1), ('suite.BaseTestSuite', 0, 0, 1), ('suite.TestSuite', 0, 0, 1), ('loader', 0, 0, 1), ('loader.TestLoader', 0, 0, 1), ('loader.defaultTestLoader', 0, 0, 1), ('loader.makeSuite', 0, 0, 1), ('loader.getTestCaseNames', 0, 0, 1), ('loader.findTestCases', 0, 0, 1), ('main', 0, 0, 1), ('main.TestProgram', 0, 0, 1), ('main.main', 0, 0, 1), ('runner', 0, 0, 1), ('runner.TextTestRunner', 0, 0, 1), ('runner.TextTestResult', 0, 0, 1), ('signals', 0, 0, 1), ('signals.installHandler', 0, 0, 1), ('signals.registerResult', 0, 0, 1), ('signals.removeResult', 0, 0, 1), ('signals.removeHandler', 0, 0, 1)] binaries=[] datas=[]>
  117 +difflib: None -> <PyModule 'difflib' /usr/lib/python2.7/difflib.pyc imports=[('heapq', 0, 0, -1), ('collections', 0, 0, -1), ('collections.namedtuple', 0, 0, -1), ('functools', 0, 0, -1), ('functools.reduce', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('re', 1, 0, -1), ('doctest', 1, 0, -1), ('difflib', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  118 +pdb: None -> <PyModule 'pdb' /usr/lib/python2.7/pdb.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('linecache', 0, 0, -1), ('cmd', 0, 0, -1), ('bdb', 0, 0, -1), ('repr', 0, 0, -1), ('repr.Repr', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('pprint', 0, 0, -1), ('traceback', 0, 0, -1), ('pdb', 0, 1, -1), ('readline', 1, 0, -1), ('shlex', 1, 1, -1), ('__main__', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  119 +tempfile: None -> <PyModule 'tempfile' /usr/lib/python2.7/tempfile.pyc imports=[('io', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('errno', 0, 0, -1), ('random', 0, 0, -1), ('random.Random', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 1, -1), ('fcntl', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('dummy_thread', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  120 +StringIO: None -> <PyModule 'StringIO' /usr/lib/python2.7/StringIO.pyc imports=[('errno', 0, 0, -1), ('errno.EINVAL', 0, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  121 +dis: None -> <PyModule 'dis' /usr/lib/python2.7/dis.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('opcode', 0, 0, -1), ('opcode.*', 0, 0, -1), ('opcode', 0, 0, -1), ('opcode.__all__', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  122 +tokenize: None -> <PyModule 'tokenize' /usr/lib/python2.7/tokenize.pyc imports=[('itertools', 0, 0, -1), ('itertools.chain', 0, 0, -1), ('string', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('token', 0, 0, -1), ('token.*', 0, 0, -1), ('token', 0, 0, -1), ('sys', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  123 +opcode: None -> <PyModule 'opcode' /usr/lib/python2.7/opcode.pyc imports=[] binaries=[] datas=[]>
  124 +token: None -> <PyModule 'token' /usr/lib/python2.7/token.pyc imports=[('re', 1, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  125 +unittest.result: None -> <PyModule 'unittest.result' /usr/lib/python2.7/unittest/result.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('traceback', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('', 0, 0, 1), ('util', 0, 0, 1), ('functools', 0, 0, -1), ('functools.wraps', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  126 +unittest.case: None -> <PyModule 'unittest.case' /usr/lib/python2.7/unittest/case.pyc imports=[('collections', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('functools', 0, 0, -1), ('difflib', 0, 0, -1), ('pprint', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('', 0, 0, 1), ('result', 0, 0, 1), ('util', 0, 0, 1), ('util.strclass', 0, 0, 1), ('util.safe_repr', 0, 0, 1), ('util.unorderable_list_difference', 0, 0, 1), ('util._count_diff_all_purpose', 0, 0, 1), ('util._count_diff_hashable', 0, 0, 1)] binaries=[] datas=[]>
  127 +unittest.suite: None -> <PyModule 'unittest.suite' /usr/lib/python2.7/unittest/suite.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('', 0, 0, 1), ('case', 0, 0, 1), ('', 0, 0, 1), ('util', 0, 0, 1)] binaries=[] datas=[]>
  128 +unittest.loader: None -> <PyModule 'unittest.loader' /usr/lib/python2.7/unittest/loader.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('traceback', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('functools', 0, 0, -1), ('functools.cmp_to_key', 0, 0, -1), ('fnmatch', 0, 0, -1), ('fnmatch.fnmatch', 0, 0, -1), ('', 0, 0, 1), ('case', 0, 0, 1), ('suite', 0, 0, 1)] binaries=[] datas=[]>
  129 +unittest.main: None -> <PyModule 'unittest.main' /usr/lib/python2.7/unittest/main.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('', 0, 0, 1), ('loader', 0, 0, 1), ('runner', 0, 0, 1), ('signals', 0, 0, 1), ('signals.installHandler', 0, 0, 1), ('getopt', 1, 0, -1), ('optparse', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  130 +unittest.runner: None -> <PyModule 'unittest.runner' /usr/lib/python2.7/unittest/runner.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('time', 0, 0, -1), ('', 0, 0, 1), ('result', 0, 0, 1), ('signals', 0, 0, 1), ('signals.registerResult', 0, 0, 1)] binaries=[] datas=[]>
  131 +unittest.signals: None -> <PyModule 'unittest.signals' /usr/lib/python2.7/unittest/signals.pyc imports=[('signal', 0, 0, -1), ('weakref', 0, 0, -1), ('functools', 0, 0, -1), ('functools.wraps', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  132 +unittest.os: None -> None
  133 +unittest.sys: None -> None
  134 +unittest.traceback: None -> None
  135 +unittest.StringIO: None -> None
  136 +unittest.util: None -> <PyModule 'unittest.util' /usr/lib/python2.7/unittest/util.pyc imports=[('collections', 0, 0, -1), ('collections.namedtuple', 0, 0, -1), ('collections.OrderedDict', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  137 +unittest.functools: None -> None
  138 +functools: None -> <PyModule 'functools' /usr/lib/python2.7/functools.pyc imports=[('_functools', 0, 0, -1), ('_functools.partial', 0, 0, -1), ('_functools.reduce', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  139 +unittest.collections: None -> None
  140 +_functools: None -> <BuiltinModule '_functools' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  141 +unittest.difflib: None -> None
  142 +unittest.pprint: None -> None
  143 +pprint: None -> <PyModule 'pprint' /usr/lib/python2.7/pprint.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 1, -1), ('time', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  144 +unittest.re: None -> None
  145 +unittest.types: None -> None
  146 +unittest.warnings: None -> None
  147 +cStringIO: None -> <BuiltinModule 'cStringIO' None imports=[('copy_reg', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  148 +_strptime: None -> <PyModule '_strptime' /usr/lib/python2.7/_strptime.pyc imports=[('time', 0, 0, -1), ('locale', 0, 0, -1), ('calendar', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('re.compile', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('re.IGNORECASE', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('re.escape', 0, 0, -1), ('datetime', 0, 0, -1), ('datetime.date', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('thread.allocate_lock', 0, 0, -1), ('dummy_thread', 0, 0, -1), ('dummy_thread.allocate_lock', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  149 +locale: None -> <PyModule 'locale' /usr/lib/python2.7/locale.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('encodings', 0, 0, -1), ('encodings.aliases', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('operator', 0, 0, -1), ('functools', 0, 0, -1), ('_locale', 0, 0, -1), ('_locale.*', 0, 0, -1), ('_locale', 1, 0, -1), ('os', 1, 0, -1), ('_locale', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  150 +calendar: None -> <PyModule 'calendar' /usr/lib/python2.7/calendar.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('datetime', 0, 0, -1), ('locale', 0, 0, -1), ('optparse', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  151 +datetime: None -> <BuiltinModule 'datetime' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  152 +encodings: None -> <PkgModule 'encodings' /usr/lib/python2.7/encodings/__init__.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('encodings', 0, 0, -1), ('encodings.aliases', 0, 0, -1), ('__builtin__', 0, 0, -1), ('mbcs', 0, 0, -1), ('cp1251', 0, 0, -1), ('uu_codec', 0, 0, -1), ('cp858', 0, 0, -1), ('cp1255', 0, 0, -1), ('mac_centeuro', 0, 0, -1), ('tis_620', 0, 0, -1), ('mac_arabic', 0, 0, -1), ('iso8859_13', 0, 0, -1), ('cp1250', 0, 0, -1), ('iso8859_6', 0, 0, -1), ('raw_unicode_escape', 0, 0, -1), ('utf_7', 0, 0, -1), ('iso8859_7', 0, 0, -1), ('mac_iceland', 0, 0, -1), ('iso8859_2', 0, 0, -1), ('utf_16_be', 0, 0, -1), ('cp1254', 0, 0, -1), ('cp932', 0, 0, -1), ('koi8_r', 0, 0, -1), ('mac_greek', 0, 0, -1), ('quopri_codec', 0, 0, -1), ('ascii', 0, 0, -1), ('cp720', 0, 0, -1), ('shift_jis', 0, 0, -1), ('cp862', 0, 0, -1), ('iso2022_kr', 0, 0, -1), ('iso8859_4', 0, 0, -1), ('rot_13', 0, 0, -1), ('cp737', 0, 0, -1), ('shift_jisx0213', 0, 0, -1), ('string_escape', 0, 0, -1), ('mac_latin2', 0, 0, -1), ('iso8859_10', 0, 0, -1), ('gb2312', 0, 0, -1), ('cp1256', 0, 0, -1), ('utf_32_le', 0, 0, -1), ('undefined', 0, 0, -1), ('iso8859_9', 0, 0, -1), ('big5', 0, 0, -1), ('idna', 0, 0, -1), ('cp869', 0, 0, -1), ('cp437', 0, 0, -1), ('mac_romanian', 0, 0, -1), ('utf_8', 0, 0, -1), ('iso2022_jp_1', 0, 0, -1), ('utf_16', 0, 0, -1), ('gbk', 0, 0, -1), ('hz', 0, 0, -1), ('iso2022_jp_ext', 0, 0, -1), ('iso8859_8', 0, 0, -1), ('gb18030', 0, 0, -1), ('cp866', 0, 0, -1), ('cp1257', 0, 0, -1), ('aliases', 0, 0, -1), ('mac_roman', 0, 0, -1), ('bz2_codec', 0, 0, -1), ('hex_codec', 0, 0, -1), ('euc_jis_2004', 0, 0, -1), ('iso2022_jp', 0, 0, -1), ('iso2022_jp_3', 0, 0, -1), ('iso8859_11', 0, 0, -1), ('punycode', 0, 0, -1), ('cp865', 0, 0, -1), ('unicode_escape', 0, 0, -1), ('cp855', 0, 0, -1), ('utf_8_sig', 0, 0, -1), ('johab', 0, 0, -1), ('hp_roman8', 0, 0, -1), ('cp037', 0, 0, -1), ('cp500', 0, 0, -1), ('utf_16_le', 0, 0, -1), ('palmos', 0, 0, -1), ('mac_farsi', 0, 0, -1), ('euc_jp', 0, 0, -1), ('charmap', 0, 0, -1), ('utf_32_be', 0, 0, -1), ('zlib_codec', 0, 0, -1), ('cp950', 0, 0, -1), ('cp775', 0, 0, -1), ('iso2022_jp_2', 0, 0, -1), ('cp1258', 0, 0, -1), ('cp861', 0, 0, -1), ('cp864', 0, 0, -1), ('iso8859_16', 0, 0, -1), ('koi8_u', 0, 0, -1), ('euc_kr', 0, 0, -1), ('cp856', 0, 0, -1), ('mac_cyrillic', 0, 0, -1), ('cp850', 0, 0, -1), ('shift_jis_2004', 0, 0, -1), ('cp1006', 0, 0, -1), ('iso8859_15', 0, 0, -1), ('big5hkscs', 0, 0, -1), ('cp1253', 0, 0, -1), ('iso8859_1', 0, 0, -1), ('iso8859_3', 0, 0, -1), ('cp860', 0, 0, -1), ('cp1026', 0, 0, -1), ('cp874', 0, 0, -1), ('iso2022_jp_2004', 0, 0, -1), ('cp424', 0, 0, -1), ('base64_codec', 0, 0, -1), ('cp1252', 0, 0, -1), ('iso8859_14', 0, 0, -1), ('iso8859_5', 0, 0, -1), ('cp857', 0, 0, -1), ('utf_32', 0, 0, -1), ('unicode_internal', 0, 0, -1), ('euc_jisx0213', 0, 0, -1), ('mac_turkish', 0, 0, -1), ('cp863', 0, 0, -1), ('cp875', 0, 0, -1), ('cp1140', 0, 0, -1), ('latin_1', 0, 0, -1), ('ptcp154', 0, 0, -1), ('cp852', 0, 0, -1), ('cp949', 0, 0, -1), ('mac_croatian', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  153 +encodings.aliases: None -> <PyModule 'encodings.aliases' /usr/lib/python2.7/encodings/aliases.pyc imports=[] binaries=[] datas=[]>
  154 +encodings.codecs: None -> None
  155 +codecs: None -> <PyModule 'codecs' /usr/lib/python2.7/codecs.pyc imports=[('__builtin__', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('_codecs', 0, 0, -1), ('_codecs.*', 0, 0, -1), ('encodings', 0, 1, -1), ('encodings', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  156 +encodings.encodings: None -> None
  157 +encodings.__builtin__: None -> None
  158 +encodings.mbcs: None -> <PyModule 'encodings.mbcs' /usr/lib/python2.7/encodings/mbcs.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('codecs.mbcs_encode', 0, 0, -1), ('codecs.mbcs_decode', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  159 +encodings.cp1251: None -> <PyModule 'encodings.cp1251' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1251.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  160 +encodings.uu_codec: None -> <PyModule 'encodings.uu_codec' /usr/lib/python2.7/encodings/uu_codec.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 0, -1), ('cStringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 0, -1), ('binascii', 1, 0, -1), ('binascii.b2a_uu', 1, 0, -1), ('cStringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 0, -1), ('binascii', 1, 0, -1), ('binascii.a2b_uu', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  161 +encodings.cp858: None -> <PyModule 'encodings.cp858' /usr/lib/python2.7/encodings/cp858.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  162 +encodings.cp1255: None -> <PyModule 'encodings.cp1255' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1255.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  163 +encodings.mac_centeuro: None -> <PyModule 'encodings.mac_centeuro' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_centeuro.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  164 +encodings.tis_620: None -> <PyModule 'encodings.tis_620' /usr/lib/python2.7/encodings/tis_620.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  165 +encodings.mac_arabic: None -> <PyModule 'encodings.mac_arabic' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_arabic.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  166 +encodings.iso8859_13: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_13' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_13.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  167 +encodings.cp1250: None -> <PyModule 'encodings.cp1250' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1250.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  168 +encodings.iso8859_6: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_6' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_6.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  169 +encodings.raw_unicode_escape: None -> <PyModule 'encodings.raw_unicode_escape' /usr/lib/python2.7/encodings/raw_unicode_escape.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  170 +encodings.utf_7: None -> <PyModule 'encodings.utf_7' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_7.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  171 +encodings.iso8859_7: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_7' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_7.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  172 +encodings.mac_iceland: None -> <PyModule 'encodings.mac_iceland' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_iceland.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  173 +encodings.iso8859_2: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_2' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_2.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  174 +encodings.utf_16_be: None -> <PyModule 'encodings.utf_16_be' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_16_be.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  175 +encodings.cp1254: None -> <PyModule 'encodings.cp1254' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1254.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  176 +encodings.cp932: None -> <PyModule 'encodings.cp932' /usr/lib/python2.7/encodings/cp932.pyc imports=[('_codecs_jp', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  177 +encodings.koi8_r: None -> <PyModule 'encodings.koi8_r' /usr/lib/python2.7/encodings/koi8_r.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  178 +encodings.mac_greek: None -> <PyModule 'encodings.mac_greek' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_greek.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  179 +encodings.quopri_codec: None -> <PyModule 'encodings.quopri_codec' /usr/lib/python2.7/encodings/quopri_codec.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('quopri', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  180 +encodings.ascii: None -> <PyModule 'encodings.ascii' /usr/lib/python2.7/encodings/ascii.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  181 +encodings.cp720: None -> <PyModule 'encodings.cp720' /usr/lib/python2.7/encodings/cp720.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  182 +encodings.shift_jis: None -> <PyModule 'encodings.shift_jis' /usr/lib/python2.7/encodings/shift_jis.pyc imports=[('_codecs_jp', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  183 +encodings.cp862: None -> <PyModule 'encodings.cp862' /usr/lib/python2.7/encodings/cp862.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  184 +encodings.iso2022_kr: None -> <PyModule 'encodings.iso2022_kr' /usr/lib/python2.7/encodings/iso2022_kr.pyc imports=[('_codecs_iso2022', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  185 +encodings.iso8859_4: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_4' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_4.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  186 +encodings.rot_13: None -> <PyModule 'encodings.rot_13' /usr/lib/python2.7/encodings/rot_13.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('sys', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  187 +encodings.cp737: None -> <PyModule 'encodings.cp737' /usr/lib/python2.7/encodings/cp737.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  188 +encodings.shift_jisx0213: None -> <PyModule 'encodings.shift_jisx0213' /usr/lib/python2.7/encodings/shift_jisx0213.pyc imports=[('_codecs_jp', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  189 +encodings.string_escape: None -> <PyModule 'encodings.string_escape' /usr/lib/python2.7/encodings/string_escape.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  190 +encodings.mac_latin2: None -> <PyModule 'encodings.mac_latin2' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_latin2.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  191 +encodings.iso8859_10: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_10' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_10.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  192 +encodings.gb2312: None -> <PyModule 'encodings.gb2312' /usr/lib/python2.7/encodings/gb2312.pyc imports=[('_codecs_cn', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  193 +encodings.cp1256: None -> <PyModule 'encodings.cp1256' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1256.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  194 +encodings.utf_32_le: None -> <PyModule 'encodings.utf_32_le' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_32_le.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  195 +encodings.undefined: None -> <PyModule 'encodings.undefined' /usr/lib/python2.7/encodings/undefined.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  196 +encodings.iso8859_9: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_9' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_9.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  197 +encodings.big5: None -> <PyModule 'encodings.big5' /usr/lib/python2.7/encodings/big5.pyc imports=[('_codecs_tw', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  198 +encodings.idna: None -> <PyModule 'encodings.idna' /usr/lib/python2.7/encodings/idna.pyc imports=[('stringprep', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('unicodedata', 0, 0, -1), ('unicodedata.ucd_3_2_0', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  199 +encodings.cp869: None -> <PyModule 'encodings.cp869' /usr/lib/python2.7/encodings/cp869.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  200 +encodings.cp437: None -> <PyModule 'encodings.cp437' /usr/lib/python2.7/encodings/cp437.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  201 +encodings.mac_romanian: None -> <PyModule 'encodings.mac_romanian' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_romanian.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  202 +encodings.utf_8: None -> <PyModule 'encodings.utf_8' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  203 +encodings.iso2022_jp_1: None -> <PyModule 'encodings.iso2022_jp_1' /usr/lib/python2.7/encodings/iso2022_jp_1.pyc imports=[('_codecs_iso2022', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  204 +encodings.utf_16: None -> <PyModule 'encodings.utf_16' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_16.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  205 +encodings.gbk: None -> <PyModule 'encodings.gbk' /usr/lib/python2.7/encodings/gbk.pyc imports=[('_codecs_cn', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  206 +encodings.hz: None -> <PyModule 'encodings.hz' /usr/lib/python2.7/encodings/hz.pyc imports=[('_codecs_cn', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  207 +encodings.iso2022_jp_ext: None -> <PyModule 'encodings.iso2022_jp_ext' /usr/lib/python2.7/encodings/iso2022_jp_ext.pyc imports=[('_codecs_iso2022', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  208 +encodings.iso8859_8: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_8' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_8.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  209 +encodings.gb18030: None -> <PyModule 'encodings.gb18030' /usr/lib/python2.7/encodings/gb18030.pyc imports=[('_codecs_cn', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  210 +encodings.cp866: None -> <PyModule 'encodings.cp866' /usr/lib/python2.7/encodings/cp866.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  211 +encodings.cp1257: None -> <PyModule 'encodings.cp1257' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1257.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  212 +encodings.mac_roman: None -> <PyModule 'encodings.mac_roman' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_roman.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  213 +encodings.bz2_codec: None -> <PyModule 'encodings.bz2_codec' /usr/lib/python2.7/encodings/bz2_codec.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('bz2', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  214 +encodings.hex_codec: None -> <PyModule 'encodings.hex_codec' /usr/lib/python2.7/encodings/hex_codec.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  215 +encodings.euc_jis_2004: None -> <PyModule 'encodings.euc_jis_2004' /usr/lib/python2.7/encodings/euc_jis_2004.pyc imports=[('_codecs_jp', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  216 +encodings.iso2022_jp: None -> <PyModule 'encodings.iso2022_jp' /usr/lib/python2.7/encodings/iso2022_jp.pyc imports=[('_codecs_iso2022', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  217 +encodings.iso2022_jp_3: None -> <PyModule 'encodings.iso2022_jp_3' /usr/lib/python2.7/encodings/iso2022_jp_3.pyc imports=[('_codecs_iso2022', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  218 +encodings.iso8859_11: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_11' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_11.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  219 +encodings.punycode: None -> <PyModule 'encodings.punycode' /usr/lib/python2.7/encodings/punycode.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  220 +encodings.cp865: None -> <PyModule 'encodings.cp865' /usr/lib/python2.7/encodings/cp865.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  221 +encodings.unicode_escape: None -> <PyModule 'encodings.unicode_escape' /usr/lib/python2.7/encodings/unicode_escape.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  222 +encodings.cp855: None -> <PyModule 'encodings.cp855' /usr/lib/python2.7/encodings/cp855.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  223 +encodings.utf_8_sig: None -> <PyModule 'encodings.utf_8_sig' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8_sig.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  224 +encodings.johab: None -> <PyModule 'encodings.johab' /usr/lib/python2.7/encodings/johab.pyc imports=[('_codecs_kr', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  225 +encodings.hp_roman8: None -> <PyModule 'encodings.hp_roman8' /usr/lib/python2.7/encodings/hp_roman8.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  226 +encodings.cp037: None -> <PyModule 'encodings.cp037' /usr/lib/python2.7/encodings/cp037.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  227 +encodings.cp500: None -> <PyModule 'encodings.cp500' /usr/lib/python2.7/encodings/cp500.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  228 +encodings.utf_16_le: None -> <PyModule 'encodings.utf_16_le' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_16_le.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  229 +encodings.palmos: None -> <PyModule 'encodings.palmos' /usr/lib/python2.7/encodings/palmos.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  230 +encodings.mac_farsi: None -> <PyModule 'encodings.mac_farsi' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_farsi.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  231 +encodings.euc_jp: None -> <PyModule 'encodings.euc_jp' /usr/lib/python2.7/encodings/euc_jp.pyc imports=[('_codecs_jp', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  232 +encodings.charmap: None -> <PyModule 'encodings.charmap' /usr/lib/python2.7/encodings/charmap.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  233 +encodings.utf_32_be: None -> <PyModule 'encodings.utf_32_be' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_32_be.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  234 +encodings.zlib_codec: None -> <PyModule 'encodings.zlib_codec' /usr/lib/python2.7/encodings/zlib_codec.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('zlib', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  235 +encodings.cp950: None -> <PyModule 'encodings.cp950' /usr/lib/python2.7/encodings/cp950.pyc imports=[('_codecs_tw', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  236 +encodings.cp775: None -> <PyModule 'encodings.cp775' /usr/lib/python2.7/encodings/cp775.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  237 +encodings.iso2022_jp_2: None -> <PyModule 'encodings.iso2022_jp_2' /usr/lib/python2.7/encodings/iso2022_jp_2.pyc imports=[('_codecs_iso2022', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  238 +encodings.cp1258: None -> <PyModule 'encodings.cp1258' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1258.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  239 +encodings.cp861: None -> <PyModule 'encodings.cp861' /usr/lib/python2.7/encodings/cp861.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  240 +encodings.cp864: None -> <PyModule 'encodings.cp864' /usr/lib/python2.7/encodings/cp864.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  241 +encodings.iso8859_16: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_16' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_16.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  242 +encodings.koi8_u: None -> <PyModule 'encodings.koi8_u' /usr/lib/python2.7/encodings/koi8_u.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  243 +encodings.euc_kr: None -> <PyModule 'encodings.euc_kr' /usr/lib/python2.7/encodings/euc_kr.pyc imports=[('_codecs_kr', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  244 +encodings.cp856: None -> <PyModule 'encodings.cp856' /usr/lib/python2.7/encodings/cp856.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  245 +encodings.mac_cyrillic: None -> <PyModule 'encodings.mac_cyrillic' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_cyrillic.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  246 +encodings.cp850: None -> <PyModule 'encodings.cp850' /usr/lib/python2.7/encodings/cp850.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  247 +encodings.shift_jis_2004: None -> <PyModule 'encodings.shift_jis_2004' /usr/lib/python2.7/encodings/shift_jis_2004.pyc imports=[('_codecs_jp', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  248 +encodings.cp1006: None -> <PyModule 'encodings.cp1006' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1006.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  249 +encodings.iso8859_15: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_15' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_15.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  250 +encodings.big5hkscs: None -> <PyModule 'encodings.big5hkscs' /usr/lib/python2.7/encodings/big5hkscs.pyc imports=[('_codecs_hk', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  251 +encodings.cp1253: None -> <PyModule 'encodings.cp1253' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1253.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  252 +encodings.iso8859_1: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_1' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_1.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  253 +encodings.iso8859_3: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_3' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_3.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  254 +encodings.cp860: None -> <PyModule 'encodings.cp860' /usr/lib/python2.7/encodings/cp860.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  255 +encodings.cp1026: None -> <PyModule 'encodings.cp1026' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1026.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  256 +encodings.cp874: None -> <PyModule 'encodings.cp874' /usr/lib/python2.7/encodings/cp874.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  257 +encodings.iso2022_jp_2004: None -> <PyModule 'encodings.iso2022_jp_2004' /usr/lib/python2.7/encodings/iso2022_jp_2004.pyc imports=[('_codecs_iso2022', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  258 +encodings.cp424: None -> <PyModule 'encodings.cp424' /usr/lib/python2.7/encodings/cp424.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  259 +encodings.base64_codec: None -> <PyModule 'encodings.base64_codec' /usr/lib/python2.7/encodings/base64_codec.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('base64', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  260 +encodings.cp1252: None -> <PyModule 'encodings.cp1252' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1252.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  261 +encodings.iso8859_14: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_14' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_14.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  262 +encodings.iso8859_5: None -> <PyModule 'encodings.iso8859_5' /usr/lib/python2.7/encodings/iso8859_5.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  263 +encodings.cp857: None -> <PyModule 'encodings.cp857' /usr/lib/python2.7/encodings/cp857.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  264 +encodings.utf_32: None -> <PyModule 'encodings.utf_32' /usr/lib/python2.7/encodings/utf_32.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  265 +encodings.unicode_internal: None -> <PyModule 'encodings.unicode_internal' /usr/lib/python2.7/encodings/unicode_internal.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  266 +encodings.euc_jisx0213: None -> <PyModule 'encodings.euc_jisx0213' /usr/lib/python2.7/encodings/euc_jisx0213.pyc imports=[('_codecs_jp', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  267 +encodings.mac_turkish: None -> <PyModule 'encodings.mac_turkish' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_turkish.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  268 +encodings.cp863: None -> <PyModule 'encodings.cp863' /usr/lib/python2.7/encodings/cp863.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  269 +encodings.cp875: None -> <PyModule 'encodings.cp875' /usr/lib/python2.7/encodings/cp875.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  270 +encodings.cp1140: None -> <PyModule 'encodings.cp1140' /usr/lib/python2.7/encodings/cp1140.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  271 +encodings.latin_1: None -> <PyModule 'encodings.latin_1' /usr/lib/python2.7/encodings/latin_1.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  272 +encodings.ptcp154: None -> <PyModule 'encodings.ptcp154' /usr/lib/python2.7/encodings/ptcp154.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  273 +encodings.cp852: None -> <PyModule 'encodings.cp852' /usr/lib/python2.7/encodings/cp852.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  274 +encodings.cp949: None -> <PyModule 'encodings.cp949' /usr/lib/python2.7/encodings/cp949.pyc imports=[('_codecs_kr', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('_multibytecodec', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  275 +encodings.mac_croatian: None -> <PyModule 'encodings.mac_croatian' /usr/lib/python2.7/encodings/mac_croatian.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  276 +_codecs: None -> <BuiltinModule '_codecs' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  277 +encodings.binascii: None -> None
  278 +binascii: None -> <BuiltinModule 'binascii' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  279 +encodings.cStringIO: None -> None
  280 +encodings._codecs_jp: None -> None
  281 +_codecs_jp: None -> <ExtensionModule '_codecs_jp' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_codecs_jp.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  282 +encodings._multibytecodec: None -> None
  283 +_multibytecodec: None -> <ExtensionModule '_multibytecodec' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_multibytecodec.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  284 +encodings.quopri: None -> None
  285 +quopri: None -> <PyModule 'quopri' /usr/lib/python2.7/quopri.pyc imports=[('binascii', 0, 0, -1), ('binascii.a2b_qp', 0, 0, -1), ('binascii.b2a_qp', 0, 0, -1), ('cStringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1), ('getopt', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  286 +encodings.StringIO: None -> None
  287 +getopt: None -> <PyModule 'getopt' /usr/lib/python2.7/getopt.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  288 +encodings._codecs_iso2022: None -> None
  289 +_codecs_iso2022: None -> <ExtensionModule '_codecs_iso2022' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_codecs_iso2022.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  290 +encodings.sys: None -> None
  291 +encodings._codecs_cn: None -> None
  292 +_codecs_cn: None -> <ExtensionModule '_codecs_cn' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_codecs_cn.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  293 +encodings._codecs_tw: None -> None
  294 +_codecs_tw: None -> <ExtensionModule '_codecs_tw' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_codecs_tw.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  295 +encodings.stringprep: None -> None
  296 +stringprep: None -> <PyModule 'stringprep' /usr/lib/python2.7/stringprep.pyc imports=[('unicodedata', 0, 0, -1), ('unicodedata.ucd_3_2_0', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  297 +encodings.re: None -> None
  298 +encodings.unicodedata: None -> None
  299 +unicodedata: None -> <BuiltinModule 'unicodedata' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  300 +encodings.bz2: None -> None
  301 +bz2: None -> <ExtensionModule 'bz2' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/bz2.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  302 +encodings._codecs_kr: None -> None
  303 +_codecs_kr: None -> <ExtensionModule '_codecs_kr' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_codecs_kr.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  304 +encodings.zlib: None -> None
  305 +zlib: None -> <BuiltinModule 'zlib' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  306 +encodings._codecs_hk: None -> None
  307 +_codecs_hk: None -> <ExtensionModule '_codecs_hk' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_codecs_hk.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  308 +encodings.base64: None -> None
  309 +base64: None -> <PyModule 'base64' /usr/lib/python2.7/base64.pyc imports=[('re', 0, 0, -1), ('struct', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1), ('getopt', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  310 +optparse: None -> <PyModule 'optparse' /usr/lib/python2.7/optparse.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('textwrap', 0, 0, -1), ('gettext', 0, 0, -1), ('gettext.gettext', 0, 0, -1), ('__builtin__', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  311 +textwrap: None -> <PyModule 'textwrap' /usr/lib/python2.7/textwrap.pyc imports=[('string', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  312 +gettext: None -> <PyModule 'gettext' /usr/lib/python2.7/gettext.pyc imports=[('locale', 0, 0, -1), ('copy', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('struct', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('errno', 0, 0, -1), ('errno.ENOENT', 0, 0, -1), ('cStringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 0, -1), ('StringIO', 1, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 1, 1, -1), ('token', 1, 0, -1), ('tokenize', 1, 0, -1), ('locale', 1, 0, -1), ('locale.normalize', 1, 0, -1), ('__builtin__', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  313 +unittest.fnmatch: None -> None
  314 +fnmatch: None -> <PyModule 'fnmatch' /usr/lib/python2.7/fnmatch.pyc imports=[('re', 0, 0, -1), ('os', 1, 0, -1), ('os', 1, 0, -1), ('posixpath', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  315 +unittest.getopt: None -> None
  316 +unittest.optparse: None -> None
  317 +unittest.time: None -> None
  318 +unittest.signal: None -> None
  319 +unittest.weakref: None -> None
  320 +cmd: None -> <PyModule 'cmd' /usr/lib/python2.7/cmd.pyc imports=[('string', 0, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1), ('readline', 1, 1, -1), ('readline', 1, 1, -1), ('readline', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  321 +bdb: None -> <PyModule 'bdb' /usr/lib/python2.7/bdb.pyc imports=[('fnmatch', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('linecache', 1, 0, -1), ('linecache', 1, 0, -1), ('linecache', 1, 0, -1), ('repr', 1, 0, -1), ('__main__', 1, 1, -1), ('__main__', 1, 1, -1), ('linecache', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  322 +readline: None -> <ExtensionModule 'readline' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/readline.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  323 +shlex: None -> <PyModule 'shlex' /usr/lib/python2.7/shlex.pyc imports=[('os.path', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('collections', 0, 0, -1), ('collections.deque', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  324 +io: None -> <PyModule 'io' /usr/lib/python2.7/io.pyc imports=[('_io', 0, 0, -1), ('abc', 0, 0, -1), ('_io', 0, 0, -1), ('_io.DEFAULT_BUFFER_SIZE', 0, 0, -1), ('_io.BlockingIOError', 0, 0, -1), ('_io.UnsupportedOperation', 0, 0, -1), ('_io.open', 0, 0, -1), ('_io.FileIO', 0, 0, -1), ('_io.BytesIO', 0, 0, -1), ('_io.StringIO', 0, 0, -1), ('_io.BufferedReader', 0, 0, -1), ('_io.BufferedWriter', 0, 0, -1), ('_io.BufferedRWPair', 0, 0, -1), ('_io.BufferedRandom', 0, 0, -1), ('_io.IncrementalNewlineDecoder', 0, 0, -1), ('_io.TextIOWrapper', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  325 +_io: None -> <BuiltinModule '_io' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  326 +math: None -> <BuiltinModule 'math' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  327 +hashlib: None -> <PyModule 'hashlib' /usr/lib/python2.7/hashlib.pyc imports=[('_hashlib', 0, 0, -1), ('logging', 0, 1, -1), ('_hashlib', 0, 0, -1), ('_hashlib.pbkdf2_hmac', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 1, -1), ('struct', 0, 1, -1), ('_sha', 1, 1, -1), ('_md5', 1, 1, -1), ('_sha256', 1, 1, -1), ('_sha512', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  328 +_random: None -> <BuiltinModule '_random' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  329 +_hashlib: None -> <ExtensionModule '_hashlib' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_hashlib.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  330 +logging: None -> <PkgModule 'logging' /usr/lib/python2.7/logging/__init__.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('time', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('traceback', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('weakref', 0, 0, -1), ('collections', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('threading', 0, 0, -1), ('atexit', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  331 +_sha: None -> <BuiltinModule '_sha' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  332 +_md5: None -> <BuiltinModule '_md5' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  333 +_sha256: None -> <BuiltinModule '_sha256' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  334 +_sha512: None -> <BuiltinModule '_sha512' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  335 +logging.sys: None -> None
  336 +logging.os: None -> None
  337 +logging.time: None -> None
  338 +logging.cStringIO: None -> None
  339 +logging.traceback: None -> None
  340 +logging.warnings: None -> None
  341 +logging.weakref: None -> None
  342 +logging.collections: None -> None
  343 +logging.codecs: None -> None
  344 +logging.thread: None -> None
  345 +logging.threading: None -> None
  346 +logging.atexit: None -> None
  347 +atexit: None -> <PyModule 'atexit' /usr/lib/python2.7/atexit.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('traceback', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  348 +org: None -> None
  349 + DEL org
  350 +org: None -> None
  351 + DEL org
  352 +__main__: <PyScript '__main__' /home/veto/ct/pyinstaller/support/_pyi_bootstrap.py imports=[('sys', 0, 0, -1), ('pyi_archive', 0, 0, -1), ('pyi_iu', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('site', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]> -> <PyScript '__main__' /home/veto/ct/pyinstaller/PyInstaller/loader/pyi_archive.py imports=[('marshal', 0, 0, -1), ('struct', 0, 0, -1), ('imp', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('pyi_iu', 0, 0, -1), ('imp', 1, 0, -1), ('os', 1, 1, -1), ('os', 1, 1, -1), ('os', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  353 +nt: None -> None
  354 + DEL nt
  355 +nt: None -> None
  356 + DEL nt
  357 +nt: None -> None
  358 + DEL nt
  359 +nt: None -> None
  360 + DEL nt
  361 +nt: None -> None
  362 + DEL nt
  363 +_emx_link: None -> None
  364 + DEL _emx_link
  365 +_emx_link: None -> None
  366 + DEL _emx_link
  367 +nt: None -> None
  368 + DEL nt
  369 +nt: None -> None
  370 + DEL nt
  371 +nt: None -> None
  372 + DEL nt
  373 +nt: None -> None
  374 + DEL nt
  375 +org: None -> None
  376 + DEL org
  377 +org: None -> None
  378 + DEL org
  379 +msvcrt: None -> None
  380 + DEL msvcrt
  381 +_subprocess: None -> None
  382 + DEL _subprocess
  383 +_subprocess: None -> None
  384 + DEL _subprocess
  385 +_subprocess: None -> None
  386 + DEL _subprocess
  387 +_subprocess: None -> None
  388 + DEL _subprocess
  389 +_subprocess: None -> None
  390 + DEL _subprocess
  391 +_subprocess: None -> None
  392 + DEL _subprocess
  393 +_subprocess: None -> None
  394 + DEL _subprocess
  395 +_subprocess: None -> None
  396 + DEL _subprocess
  397 +_subprocess: None -> None
  398 + DEL _subprocess
  399 +_subprocess: None -> None
  400 + DEL _subprocess
  401 +org: None -> None
  402 + DEL org
  403 +org: None -> None
  404 + DEL org
  405 +__main__: <PyScript '__main__' /home/veto/ct/pyinstaller/PyInstaller/loader/pyi_archive.py imports=[('marshal', 0, 0, -1), ('struct', 0, 0, -1), ('imp', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('pyi_iu', 0, 0, -1), ('imp', 1, 0, -1), ('os', 1, 1, -1), ('os', 1, 1, -1), ('os', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]> -> <PyScript '__main__' /home/veto/ct/pyinstaller/PyInstaller/loader/pyi_carchive.py imports=[('struct', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('zlib', 0, 0, -1), ('pyi_archive', 0, 0, -1), ('AES', 1, 1, -1), ('AES', 1, 1, -1), ('Crypt', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  406 +AES: None -> None
  407 + DEL AES
  408 +AES: None -> None
  409 + DEL AES
  410 +Crypt: None -> <PyModule 'Crypt' /home/veto/ct/pyinstaller/utils/Crypt.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('optparse', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  411 +nt: None -> None
  412 + DEL nt
  413 +nt: None -> None
  414 + DEL nt
  415 +nt: None -> None
  416 + DEL nt
  417 +nt: None -> None
  418 + DEL nt
  419 +nt: None -> None
  420 + DEL nt
  421 +_emx_link: None -> None
  422 + DEL _emx_link
  423 +_emx_link: None -> None
  424 + DEL _emx_link
  425 +nt: None -> None
  426 + DEL nt
  427 +nt: None -> None
  428 + DEL nt
  429 +nt: None -> None
  430 + DEL nt
  431 +nt: None -> None
  432 + DEL nt
  433 +org: None -> None
  434 + DEL org
  435 +org: None -> None
  436 + DEL org
  437 +msvcrt: None -> None
  438 + DEL msvcrt
  439 +_subprocess: None -> None
  440 + DEL _subprocess
  441 +_subprocess: None -> None
  442 + DEL _subprocess
  443 +_subprocess: None -> None
  444 + DEL _subprocess
  445 +_subprocess: None -> None
  446 + DEL _subprocess
  447 +_subprocess: None -> None
  448 + DEL _subprocess
  449 +_subprocess: None -> None
  450 + DEL _subprocess
  451 +_subprocess: None -> None
  452 + DEL _subprocess
  453 +_subprocess: None -> None
  454 + DEL _subprocess
  455 +_subprocess: None -> None
  456 + DEL _subprocess
  457 +_subprocess: None -> None
  458 + DEL _subprocess
  459 +org: None -> None
  460 + DEL org
  461 +org: None -> None
  462 + DEL org
  463 +__main__: <PyScript '__main__' /home/veto/ct/pyinstaller/PyInstaller/loader/pyi_carchive.py imports=[('struct', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('zlib', 0, 0, -1), ('pyi_archive', 0, 0, -1), ('AES', 1, 1, -1), ('AES', 1, 1, -1), ('Crypt', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]> -> <PyScript '__main__' /home/veto/ct/pyinstaller/PyInstaller/loader/pyi_iu.py imports=[('sys', 0, 0, -1), ('imp', 0, 0, -1), ('marshal', 0, 0, -1), ('zipimport', 0, 0, -1), ('__builtin__', 1, 0, -1), ('posix', 1, 1, -1), ('posix.stat', 1, 1, -1), ('posix.getcwd', 1, 1, -1), ('posix.environ', 1, 1, -1), ('posix.listdir', 1, 1, -1), ('nt', 1, 1, -1), ('nt.stat', 1, 1, -1), ('nt.getcwd', 1, 1, -1), ('nt.environ', 1, 1, -1), ('nt.listdir', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  464 +nt: None -> None
  465 + DEL nt
  466 +nt: None -> None
  467 + DEL nt
  468 +nt: None -> None
  469 + DEL nt
  470 +nt: None -> None
  471 + DEL nt
  472 +nt: None -> None
  473 + DEL nt
  474 +__main__: <PyScript '__main__' /home/veto/ct/pyinstaller/PyInstaller/loader/pyi_iu.py imports=[('sys', 0, 0, -1), ('imp', 0, 0, -1), ('marshal', 0, 0, -1), ('zipimport', 0, 0, -1), ('__builtin__', 1, 0, -1), ('posix', 1, 1, -1), ('posix.stat', 1, 1, -1), ('posix.getcwd', 1, 1, -1), ('posix.environ', 1, 1, -1), ('posix.listdir', 1, 1, -1), ('nt', 1, 1, -1), ('nt.stat', 1, 1, -1), ('nt.getcwd', 1, 1, -1), ('nt.environ', 1, 1, -1), ('nt.listdir', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]> -> <PyScript '__main__' ct.py imports=[('Tkinter', 0, 0, -1), ('Tkinter.*', 0, 0, -1), ('tkSimpleDialog', 0, 0, -1), ('tkSimpleDialog.askstring', 0, 0, -1), ('tkFileDialog', 0, 0, -1), ('tkFileDialog.asksaveasfilename', 0, 0, -1), ('tkFileDialog', 0, 0, -1), ('tkFileDialog.askopenfilename', 0, 0, -1), ('tkMessageBox', 0, 0, -1), ('tkMessageBox.askokcancel', 0, 0, -1), ('tkMessageBox', 0, 0, -1), ('m2secret', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('platform', 0, 0, -1), ('base64', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  475 +Tkinter: None -> <PyModule 'Tkinter' /usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('FixTk', 0, 1, -1), ('_tkinter', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('types.*', 0, 0, -1), ('Tkconstants', 0, 0, -1), ('Tkconstants.*', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('warnings', 1, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1), ('os', 1, 1, -1), ('os', 1, 0, -1), ('traceback', 1, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1), ('warnings', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  476 +tkSimpleDialog: None -> <PyModule 'tkSimpleDialog' /usr/lib/python2.7/lib-tk/tkSimpleDialog.pyc imports=[('Tkinter', 0, 0, -1), ('Tkinter.*', 0, 0, -1), ('Tkinter', 1, 1, -1), ('tkMessageBox', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  477 +tkFileDialog: None -> <PyModule 'tkFileDialog' /usr/lib/python2.7/lib-tk/tkFileDialog.pyc imports=[('tkCommonDialog', 0, 0, -1), ('tkCommonDialog.Dialog', 0, 0, -1), ('sys', 0, 1, -1), ('locale', 0, 1, -1), ('os', 1, 1, -1), ('os', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  478 +tkMessageBox: None -> <PyModule 'tkMessageBox' /usr/lib/python2.7/lib-tk/tkMessageBox.pyc imports=[('tkCommonDialog', 0, 0, -1), ('tkCommonDialog.Dialog', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  479 +m2secret: None -> <PyModule 'm2secret' /home/veto/ct/m2secret.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('hmac', 0, 0, -1), ('string', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('hashlib', 0, 0, -1), ('hashlib.sha256', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 0, -1), ('binascii.hexlify', 0, 0, -1), ('binascii.unhexlify', 0, 0, -1), ('M2Crypto', 0, 0, -1), ('M2Crypto.EVP', 0, 0, -1), ('getpass', 1, 0, -1), ('optparse', 1, 0, -1), ('optparse.OptionParser', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  480 +platform: None -> <PyModule 'platform' /usr/lib/python2.7/platform.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('string', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('tempfile', 1, 0, -1), ('win32pipe', 1, 1, -1), ('win32api', 1, 0, -1), ('win32api.RegQueryValueEx', 1, 0, -1), ('_winreg', 1, 1, -1), ('win32api', 1, 0, -1), ('win32api', 1, 0, -1), ('win32api.RegQueryValueEx', 1, 0, -1), ('win32api.RegOpenKeyEx', 1, 0, -1), ('win32api.RegCloseKey', 1, 0, -1), ('win32api.GetVersionEx', 1, 0, -1), ('win32con', 1, 0, -1), ('win32con.HKEY_LOCAL_MACHINE', 1, 0, -1), ('win32con.VER_PLATFORM_WIN32_NT', 1, 0, -1), ('win32con.VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS', 1, 0, -1), ('win32con.VER_NT_WORKSTATION', 1, 0, -1), ('_winreg', 1, 1, -1), ('gestalt', 1, 0, -1), ('gestalt.gestalt', 1, 0, -1), ('MacOS', 1, 0, -1), ('gestalt', 1, 0, -1), ('MacOS', 1, 0, -1), ('plistlib', 1, 0, -1), ('java.lang', 1, 0, -1), ('java.lang.System', 1, 0, -1), ('java.lang', 1, 0, -1), ('socket', 1, 0, -1), ('subprocess', 1, 0, -1), ('struct', 1, 1, -1), ('vms_lib', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  481 +FixTk: None -> <PyModule 'FixTk' /usr/lib/python2.7/lib-tk/FixTk.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('ctypes', 0, 0, -1), ('_tkinter', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  482 +_tkinter: None -> None
  483 + DEL _tkinter
  484 +Tkconstants: None -> <PyModule 'Tkconstants' /usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkconstants.pyc imports=[] binaries=[] datas=[]>
  485 +ctypes: None -> <PkgModule 'ctypes' /usr/lib/python2.7/ctypes/__init__.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('_ctypes', 0, 0, -1), ('_ctypes.Union', 0, 0, -1), ('_ctypes.Structure', 0, 0, -1), ('_ctypes.Array', 0, 0, -1), ('_ctypes', 0, 0, -1), ('_ctypes._Pointer', 0, 0, -1), ('_ctypes', 0, 0, -1), ('_ctypes.CFuncPtr', 0, 0, -1), ('_ctypes', 0, 0, -1), ('_ctypes.__version__', 0, 0, -1), ('_ctypes', 0, 0, -1), ('_ctypes.RTLD_LOCAL', 0, 0, -1), ('_ctypes.RTLD_GLOBAL', 0, 0, -1), ('_ctypes', 0, 0, -1), ('_ctypes.ArgumentError', 0, 0, -1), ('struct', 0, 0, -1), ('struct.calcsize', 0, 0, -1), ('_ctypes', 0, 1, -1), ('_ctypes.FormatError', 0, 1, -1), ('_ctypes', 0, 0, -1), ('_ctypes.FUNCFLAG_CDECL', 0, 0, -1), ('_ctypes.FUNCFLAG_PYTHONAPI', 0, 0, -1), ('_ctypes.FUNCFLAG_USE_ERRNO', 0, 0, -1), ('_ctypes.FUNCFLAG_USE_LASTERROR', 0, 0, -1), ('_ctypes', 0, 1, -1), ('_ctypes.LoadLibrary', 0, 1, -1), ('_ctypes', 0, 1, -1), ('_ctypes.FUNCFLAG_STDCALL', 0, 1, -1), ('_ctypes', 0, 1, -1), ('_ctypes.dlopen', 0, 1, -1), ('_ctypes', 0, 0, -1), ('_ctypes.sizeof', 0, 0, -1), ('_ctypes.byref', 0, 0, -1), ('_ctypes.addressof', 0, 0, -1), ('_ctypes.alignment', 0, 0, -1), ('_ctypes.resize', 0, 0, -1), ('_ctypes', 0, 0, -1), ('_ctypes.get_errno', 0, 0, -1), ('_ctypes.set_errno', 0, 0, -1), ('_ctypes', 0, 0, -1), ('_ctypes._SimpleCData', 0, 0, -1), ('_ctypes', 0, 0, -1), ('_ctypes.POINTER', 0, 0, -1), ('_ctypes.pointer', 0, 0, -1), ('_ctypes._pointer_type_cache', 0, 0, -1), ('_ctypes', 0, 0, -1), ('_ctypes.set_conversion_mode', 0, 0, -1), ('_ctypes', 0, 1, -1), ('_ctypes._check_HRESULT', 0, 1, -1), ('_ctypes._SimpleCData', 0, 1, -1), ('_ctypes', 0, 1, -1), ('_ctypes.get_last_error', 0, 1, -1), ('_ctypes.set_last_error', 0, 1, -1), ('_ctypes', 0, 0, -1), ('_ctypes._memmove_addr', 0, 0, -1), ('_ctypes._memset_addr', 0, 0, -1), ('_ctypes._string_at_addr', 0, 0, -1), ('_ctypes._cast_addr', 0, 0, -1), ('_ctypes', 0, 0, -1), ('_ctypes._wstring_at_addr', 0, 0, -1), ('ctypes._endian', 0, 0, -1), ('ctypes._endian.BigEndianStructure', 0, 0, -1), ('ctypes._endian.LittleEndianStructure', 0, 0, -1), ('struct', 1, 0, -1), ('struct.calcsize', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  486 +_tkinter: None -> None
  487 + DEL _tkinter
  488 +_emx_link: None -> None
  489 + DEL _emx_link
  490 +_emx_link: None -> None
  491 + DEL _emx_link
  492 +nt: None -> None
  493 + DEL nt
  494 +nt: None -> None
  495 + DEL nt
  496 +nt: None -> None
  497 + DEL nt
  498 +nt: None -> None
  499 + DEL nt
  500 +org: None -> None
  501 + DEL org
  502 +org: None -> None
  503 + DEL org
  504 +msvcrt: None -> None
  505 + DEL msvcrt
  506 +_subprocess: None -> None
  507 + DEL _subprocess
  508 +_subprocess: None -> None
  509 + DEL _subprocess
  510 +_subprocess: None -> None
  511 + DEL _subprocess
  512 +_subprocess: None -> None
  513 + DEL _subprocess
  514 +_subprocess: None -> None
  515 + DEL _subprocess
  516 +_subprocess: None -> None
  517 + DEL _subprocess
  518 +_subprocess: None -> None
  519 + DEL _subprocess
  520 +_subprocess: None -> None
  521 + DEL _subprocess
  522 +_subprocess: None -> None
  523 + DEL _subprocess
  524 +_subprocess: None -> None
  525 + DEL _subprocess
  526 +org: None -> None
  527 + DEL org
  528 +org: None -> None
  529 + DEL org
  530 +ctypes.os: None -> None
  531 +ctypes.sys: None -> None
  532 +ctypes._ctypes: None -> None
  533 +_ctypes: None -> <ExtensionModule '_ctypes' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_ctypes.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  534 +ctypes.struct: None -> None
  535 +ctypes.ctypes: None -> None
  536 +ctypes._endian: None -> <PyModule 'ctypes._endian' /usr/lib/python2.7/ctypes/_endian.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('ctypes', 0, 0, -1), ('ctypes.*', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  537 +tkCommonDialog: None -> <PyModule 'tkCommonDialog' /usr/lib/python2.7/lib-tk/tkCommonDialog.pyc imports=[('Tkinter', 0, 0, -1), ('Tkinter.*', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  538 +hmac: None -> <PyModule 'hmac' /usr/lib/python2.7/hmac.pyc imports=[('warnings', 0, 0, -1), ('operator', 0, 0, -1), ('operator._compare_digest', 0, 0, -1), ('hashlib', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  539 +M2Crypto: None -> None
  540 + DEL M2Crypto
  541 +M2Crypto: None -> None
  542 + DEL M2Crypto
  543 +getpass: None -> <PyModule 'getpass' /usr/lib/python2.7/getpass.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('termios', 0, 0, -1), ('msvcrt', 0, 1, -1), ('EasyDialogs', 0, 1, -1), ('EasyDialogs.AskPassword', 0, 1, -1), ('msvcrt', 1, 0, -1), ('os', 1, 0, -1), ('pwd', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  544 +termios: None -> <ExtensionModule 'termios' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/termios.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  545 +msvcrt: None -> None
  546 + DEL msvcrt
  547 +EasyDialogs: None -> None
  548 + DEL EasyDialogs
  549 +EasyDialogs: None -> None
  550 + DEL EasyDialogs
  551 +msvcrt: None -> None
  552 + DEL msvcrt
  553 +win32pipe: None -> None
  554 + DEL win32pipe
  555 +win32api: None -> None
  556 + DEL win32api
  557 +win32api: None -> None
  558 + DEL win32api
  559 +_winreg: None -> None
  560 + DEL _winreg
  561 +win32api: None -> None
  562 + DEL win32api
  563 +win32api: None -> None
  564 + DEL win32api
  565 +win32api: None -> None
  566 + DEL win32api
  567 +win32api: None -> None
  568 + DEL win32api
  569 +win32api: None -> None
  570 + DEL win32api
  571 +win32api: None -> None
  572 + DEL win32api
  573 +win32con: None -> None
  574 + DEL win32con
  575 +win32con: None -> None
  576 + DEL win32con
  577 +win32con: None -> None
  578 + DEL win32con
  579 +win32con: None -> None
  580 + DEL win32con
  581 +win32con: None -> None
  582 + DEL win32con
  583 +_winreg: None -> None
  584 + DEL _winreg
  585 +gestalt: None -> None
  586 + DEL gestalt
  587 +gestalt: None -> None
  588 + DEL gestalt
  589 +MacOS: None -> None
  590 + DEL MacOS
  591 +gestalt: None -> None
  592 + DEL gestalt
  593 +MacOS: None -> None
  594 + DEL MacOS
  595 +plistlib: None -> <PyModule 'plistlib' /usr/lib/python2.7/plistlib.pyc imports=[('binascii', 0, 0, -1), ('datetime', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('Carbon.File', 1, 0, -1), ('Carbon.File.FSRef', 1, 0, -1), ('Carbon.File.FSGetResourceForkName', 1, 0, -1), ('Carbon.Files', 1, 0, -1), ('Carbon.Files.fsRdPerm', 1, 0, -1), ('Carbon', 1, 0, -1), ('Carbon.Res', 1, 0, -1), ('Carbon.File', 1, 0, -1), ('Carbon.File.FSRef', 1, 0, -1), ('Carbon.File.FSGetResourceForkName', 1, 0, -1), ('Carbon.Files', 1, 0, -1), ('Carbon.Files.fsRdWrPerm', 1, 0, -1), ('Carbon', 1, 0, -1), ('Carbon.Res', 1, 0, -1), ('warnings', 1, 0, -1), ('warnings.warn', 1, 0, -1), ('warnings', 1, 0, -1), ('warnings.warn', 1, 0, -1), ('warnings', 1, 0, -1), ('warnings.warn', 1, 0, -1), ('warnings', 1, 0, -1), ('warnings.warn', 1, 0, -1), ('warnings', 1, 0, -1), ('warnings.warn', 1, 0, -1), ('xml.parsers.expat', 1, 0, -1), ('xml.parsers.expat.ParserCreate', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  596 +java: None -> None
  597 + DEL java
  598 +java: None -> None
  599 + DEL java
  600 +java: None -> None
  601 + DEL java
  602 +socket: None -> <PyModule 'socket' /usr/lib/python2.7/socket.pyc imports=[('_socket', 0, 0, -1), ('_socket', 0, 0, -1), ('_socket.*', 0, 0, -1), ('functools', 0, 0, -1), ('functools.partial', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('types.MethodType', 0, 0, -1), ('_ssl', 0, 0, -1), ('_ssl', 0, 1, -1), ('_ssl.SSLError', 0, 1, -1), ('_ssl', 0, 1, -1), ('_ssl.RAND_add', 0, 1, -1), ('_ssl.RAND_egd', 0, 1, -1), ('_ssl.RAND_status', 0, 1, -1), ('_ssl.SSL_ERROR_ZERO_RETURN', 0, 1, -1), ('_ssl.SSL_ERROR_WANT_READ', 0, 1, -1), ('_ssl.SSL_ERROR_WANT_WRITE', 0, 1, -1), ('_ssl.SSL_ERROR_WANT_X509_LOOKUP', 0, 1, -1), ('_ssl.SSL_ERROR_SYSCALL', 0, 1, -1), ('_ssl.SSL_ERROR_SSL', 0, 1, -1), ('_ssl.SSL_ERROR_WANT_CONNECT', 0, 1, -1), ('_ssl.SSL_ERROR_EOF', 0, 1, -1), ('_ssl.SSL_ERROR_INVALID_ERROR_CODE', 0, 1, -1), ('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 1, -1), ('errno', 0, 0, -1), ('ssl', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  603 +vms_lib: None -> None
  604 + DEL vms_lib
  605 +Carbon: None -> None
  606 + DEL Carbon
  607 +Carbon: None -> None
  608 + DEL Carbon
  609 +Carbon: None -> None
  610 + DEL Carbon
  611 +Carbon: None -> None
  612 + DEL Carbon
  613 +Carbon: None -> None
  614 + DEL Carbon
  615 +Carbon: None -> None
  616 + DEL Carbon
  617 +Carbon: None -> None
  618 + DEL Carbon
  619 +Carbon: None -> None
  620 + DEL Carbon
  621 +Carbon: None -> None
  622 + DEL Carbon
  623 +Carbon: None -> None
  624 + DEL Carbon
  625 +Carbon: None -> None
  626 + DEL Carbon
  627 +Carbon: None -> None
  628 + DEL Carbon
  629 +Carbon: None -> None
  630 + DEL Carbon
  631 +Carbon: None -> None
  632 + DEL Carbon
  633 +xml: None -> <PkgModule 'xml' /usr/lib/python2.7/xml/__init__.pyc imports=[('_xmlplus', 0, 0, -1), ('sys', 0, 1, -1), ('xml.sax.xmlreader', 0, 0, -1), ('xml.sax.expatreader', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  634 +xml.parsers: None -> <PkgModule 'xml.parsers' /usr/lib/python2.7/xml/parsers/__init__.pyc imports=[] binaries=[] datas=[]>
  635 +xml.parsers.expat: None -> <PyModule 'xml.parsers.expat' /usr/lib/python2.7/xml/parsers/expat.pyc imports=[('pyexpat', 0, 0, -1), ('pyexpat.*', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  636 +xml._xmlplus: None -> None
  637 +_xmlplus: None -> None
  638 + DEL _xmlplus
  639 +xml.sys: None -> None
  640 +xml.xml: None -> None
  641 +xml.sax: None -> <PkgModule 'xml.sax' /usr/lib/python2.7/xml/sax/__init__.pyc imports=[('xmlreader', 0, 0, -1), ('xmlreader.InputSource', 0, 0, -1), ('handler', 0, 0, -1), ('handler.ContentHandler', 0, 0, -1), ('handler.ErrorHandler', 0, 0, -1), ('_exceptions', 0, 0, -1), ('_exceptions.SAXException', 0, 0, -1), ('_exceptions.SAXNotRecognizedException', 0, 0, -1), ('_exceptions.SAXParseException', 0, 0, -1), ('_exceptions.SAXNotSupportedException', 0, 0, -1), ('_exceptions.SAXReaderNotAvailable', 0, 0, -1), ('xml.sax.expatreader', 0, 1, -1), ('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('cStringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 0, -1), ('StringIO', 1, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 1, 1, -1), ('sys', 1, 1, -1), ('org.python.core', 1, 0, -1), ('org.python.core.imp', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  642 +xml.sax.xmlreader: None -> <PyModule 'xml.sax.xmlreader' /usr/lib/python2.7/xml/sax/xmlreader.pyc imports=[('handler', 0, 0, -1), ('_exceptions', 0, 0, -1), ('_exceptions.SAXNotSupportedException', 0, 0, -1), ('_exceptions.SAXNotRecognizedException', 0, 0, -1), ('saxutils', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  643 +xml.sax.expatreader: None -> <PyModule 'xml.sax.expatreader' /usr/lib/python2.7/xml/sax/expatreader.pyc imports=[('xml.sax._exceptions', 0, 0, -1), ('xml.sax._exceptions.*', 0, 0, -1), ('xml.sax.handler', 0, 0, -1), ('xml.sax.handler.feature_validation', 0, 0, -1), ('xml.sax.handler.feature_namespaces', 0, 0, -1), ('xml.sax.handler', 0, 0, -1), ('xml.sax.handler.feature_namespace_prefixes', 0, 0, -1), ('xml.sax.handler', 0, 0, -1), ('xml.sax.handler.feature_external_ges', 0, 0, -1), ('xml.sax.handler.feature_external_pes', 0, 0, -1), ('xml.sax.handler', 0, 0, -1), ('xml.sax.handler.feature_string_interning', 0, 0, -1), ('xml.sax.handler', 0, 0, -1), ('xml.sax.handler.property_xml_string', 0, 0, -1), ('xml.sax.handler.property_interning_dict', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('xml.parsers', 0, 0, -1), ('xml.parsers.expat', 0, 0, -1), ('xml.sax', 0, 0, -1), ('xml.sax.xmlreader', 0, 0, -1), ('xml.sax.saxutils', 0, 0, -1), ('xml.sax.handler', 0, 0, -1), ('_weakref', 0, 0, -1), ('weakref', 0, 1, -1), ('xml.sax.saxutils', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  644 +xml.sax.handler: None -> <PyModule 'xml.sax.handler' /usr/lib/python2.7/xml/sax/handler.pyc imports=[] binaries=[] datas=[]>
  645 +xml.sax._exceptions: None -> <PyModule 'xml.sax._exceptions' /usr/lib/python2.7/xml/sax/_exceptions.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('java.lang', 0, 1, -1), ('java.lang.Exception', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  646 +xml.sax.xml: None -> None
  647 +xml.sax.os: None -> None
  648 +xml.sax.sys: None -> None
  649 +xml.sax.cStringIO: None -> None
  650 +xml.sax.StringIO: None -> None
  651 +xml.sax.org: None -> None
  652 +org: None -> None
  653 + DEL org
  654 +org: None -> None
  655 + DEL org
  656 +xml.sax.saxutils: None -> <PyModule 'xml.sax.saxutils' /usr/lib/python2.7/xml/sax/saxutils.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('urlparse', 0, 0, -1), ('urllib', 0, 0, -1), ('types', 0, 0, -1), ('io', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('handler', 0, 0, -1), ('xmlreader', 0, 0, -1), ('sys', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  657 +xml.sax.java: None -> None
  658 +java: None -> None
  659 + DEL java
  660 +java: None -> None
  661 + DEL java
  662 +xml.sax.urlparse: None -> None
  663 +urlparse: None -> <PyModule 'urlparse' /usr/lib/python2.7/urlparse.pyc imports=[('re', 0, 0, -1), ('collections', 0, 0, -1), ('collections.namedtuple', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  664 +xml.sax.urllib: None -> None
  665 +urllib: None -> <PyModule 'urllib' /usr/lib/python2.7/urllib.pyc imports=[('string', 0, 0, -1), ('socket', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('time', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('base64', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('urlparse', 0, 0, -1), ('urlparse.urljoin', 0, 0, -1), ('nturl2path', 0, 1, -1), ('nturl2path.url2pathname', 0, 1, -1), ('nturl2path.pathname2url', 0, 1, -1), ('rourl2path', 0, 1, -1), ('rourl2path.url2pathname', 0, 1, -1), ('rourl2path.pathname2url', 0, 1, -1), ('ssl', 0, 0, -1), ('_scproxy', 0, 1, -1), ('_scproxy._get_proxy_settings', 0, 1, -1), ('_scproxy._get_proxies', 0, 1, -1), ('warnings', 1, 0, -1), ('warnings.warnpy3k', 1, 0, -1), ('tempfile', 1, 1, -1), ('httplib', 1, 0, -1), ('httplib', 1, 0, -1), ('mimetypes', 1, 0, -1), ('mimetools', 1, 0, -1), ('email.utils', 1, 0, -1), ('cStringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 0, -1), ('StringIO', 1, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 1, 1, -1), ('mimetypes', 1, 0, -1), ('mimetools', 1, 0, -1), ('cStringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 0, -1), ('StringIO', 1, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 1, 1, -1), ('ftplib', 1, 1, -1), ('mimetools', 1, 0, -1), ('cStringIO', 1, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 0, -1), ('StringIO', 1, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 1, 1, -1), ('re', 1, 0, -1), ('re', 1, 0, -1), ('getpass', 1, 0, -1), ('ftplib', 1, 1, -1), ('mimetools', 1, 1, -1), ('cStringIO', 1, 1, -1), ('cStringIO.StringIO', 1, 1, -1), ('StringIO', 1, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 1, 1, -1), ('ftplib', 1, 0, -1), ('ftplib', 1, 0, -1), ('re', 1, 1, -1), ('re', 1, 1, -1), ('re', 1, 1, -1), ('re', 1, 1, -1), ('re', 1, 1, -1), ('re', 1, 1, -1), ('re', 1, 1, -1), ('re', 1, 1, -1), ('re', 1, 1, -1), ('re', 1, 0, -1), ('socket', 1, 0, -1), ('fnmatch', 1, 0, -1), ('fnmatch.fnmatch', 1, 0, -1), ('_winreg', 1, 0, -1), ('re', 1, 1, -1), ('_winreg', 1, 0, -1), ('re', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  666 +xml.sax.types: None -> None
  667 +xml.sax.io: None -> None
  668 +nturl2path: None -> <PyModule 'nturl2path' /usr/lib/python2.7/nturl2path.pyc imports=[('string', 1, 0, -1), ('urllib', 1, 0, -1), ('urllib', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  669 +rourl2path: None -> None
  670 + DEL rourl2path
  671 +rourl2path: None -> None
  672 + DEL rourl2path
  673 +rourl2path: None -> None
  674 + DEL rourl2path
  675 +ssl: None -> <PyModule 'ssl' /usr/lib/python2.7/ssl.pyc imports=[('textwrap', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('collections', 0, 0, -1), ('collections.namedtuple', 0, 0, -1), ('contextlib', 0, 0, -1), ('contextlib.closing', 0, 0, -1), ('_ssl', 0, 0, -1), ('_ssl', 0, 0, -1), ('_ssl.OPENSSL_VERSION_NUMBER', 0, 0, -1), ('_ssl.OPENSSL_VERSION_INFO', 0, 0, -1), ('_ssl.OPENSSL_VERSION', 0, 0, -1), ('_ssl', 0, 0, -1), ('_ssl._SSLContext', 0, 0, -1), ('_ssl', 0, 0, -1), ('_ssl.SSLError', 0, 0, -1), ('_ssl.SSLZeroReturnError', 0, 0, -1), ('_ssl.SSLWantReadError', 0, 0, -1), ('_ssl.SSLWantWriteError', 0, 0, -1), ('_ssl.SSLSyscallError', 0, 0, -1), ('_ssl.SSLEOFError', 0, 0, -1), ('_ssl', 0, 0, -1), ('_ssl.CERT_NONE', 0, 0, -1), ('_ssl.CERT_OPTIONAL', 0, 0, -1), ('_ssl.CERT_REQUIRED', 0, 0, -1), ('_ssl', 0, 0, -1), ('_ssl.VERIFY_DEFAULT', 0, 0, -1), ('_ssl.VERIFY_CRL_CHECK_LEAF', 0, 0, -1), ('_ssl.VERIFY_CRL_CHECK_CHAIN', 0, 0, -1), ('_ssl.VERIFY_X509_STRICT', 0, 0, -1), ('_ssl', 0, 0, -1), ('_ssl.txt2obj', 0, 0, -1), ('_ssl.nid2obj', 0, 0, -1), ('_ssl', 0, 0, -1), ('_ssl.RAND_status', 0, 0, -1), ('_ssl.RAND_egd', 0, 0, -1), ('_ssl.RAND_add', 0, 0, -1), ('_ssl', 0, 0, -1), ('_ssl.HAS_SNI', 0, 0, -1), ('_ssl.HAS_ECDH', 0, 0, -1), ('_ssl.HAS_NPN', 0, 0, -1), ('_ssl', 0, 0, -1), ('_ssl._OPENSSL_API_VERSION', 0, 0, -1), ('socket', 0, 0, -1), ('socket.socket', 0, 0, -1), ('socket._fileobject', 0, 0, -1), ('socket._delegate_methods', 0, 0, -1), ('socket.error', 0, 0, -1), ('_ssl', 0, 1, -1), ('_ssl.enum_certificates', 0, 1, -1), ('_ssl.enum_crls', 0, 1, -1), ('socket', 0, 0, -1), ('socket.socket', 0, 0, -1), ('socket.AF_INET', 0, 0, -1), ('socket.SOCK_STREAM', 0, 0, -1), ('socket.create_connection', 0, 0, -1), ('socket', 0, 0, -1), ('socket.SOL_SOCKET', 0, 0, -1), ('socket.SO_TYPE', 0, 0, -1), ('base64', 0, 0, -1), ('errno', 0, 0, -1), ('time', 1, 0, -1), ('time.strptime', 1, 0, -1), ('calendar', 1, 0, -1), ('calendar.timegm', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  676 +_scproxy: None -> None
  677 + DEL _scproxy
  678 +_scproxy: None -> None
  679 + DEL _scproxy
  680 +_scproxy: None -> None
  681 + DEL _scproxy
  682 +httplib: None -> <PyModule 'httplib' /usr/lib/python2.7/httplib.pyc imports=[('array', 0, 0, -1), ('array.array', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('socket', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('sys.py3kwarning', 0, 0, -1), ('urlparse', 0, 0, -1), ('urlparse.urlsplit', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('mimetools', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('StringIO', 0, 1, -1), ('StringIO.StringIO', 0, 1, -1), ('ssl', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  683 +mimetypes: None -> <PyModule 'mimetypes' /usr/lib/python2.7/mimetypes.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('posixpath', 0, 0, -1), ('urllib', 0, 0, -1), ('_winreg', 0, 0, -1), ('getopt', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  684 +mimetools: None -> <PyModule 'mimetools' /usr/lib/python2.7/mimetools.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('tempfile', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('warnings.filterwarnings', 0, 0, -1), ('warnings.catch_warnings', 0, 0, -1), ('rfc822', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('warnings.warnpy3k', 0, 0, -1), ('thread', 0, 0, -1), ('dummy_thread', 0, 1, -1), ('time', 1, 0, -1), ('socket', 1, 1, -1), ('base64', 1, 1, -1), ('quopri', 1, 1, -1), ('uu', 1, 1, -1), ('base64', 1, 1, -1), ('quopri', 1, 1, -1), ('uu', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  685 +email: None -> <PkgModule 'email' /usr/lib/python2.7/email/__init__.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('email.mime', 0, 0, -1), ('email.parser', 1, 0, -1), ('email.parser.Parser', 1, 0, -1), ('email.parser', 1, 0, -1), ('email.parser.Parser', 1, 0, -1), ('email.charset', 0, 0, -1), ('email.encoders', 0, 0, -1), ('email.errors', 0, 0, -1), ('email.feedparser', 0, 0, -1), ('email.generator', 0, 0, -1), ('email.header', 0, 0, -1), ('email.iterators', 0, 0, -1), ('email.message', 0, 0, -1), ('email.parser', 0, 0, -1), ('email.utils', 0, 0, -1), ('email.base64mime', 0, 0, -1), ('email.quoprimime', 0, 0, -1), ('email.mime.audio', 0, 0, -1), ('email.mime.base', 0, 0, -1), ('email.mime.image', 0, 0, -1), ('email.mime.message', 0, 0, -1), ('email.mime.multipart', 0, 0, -1), ('email.mime.nonmultipart', 0, 0, -1), ('email.mime.text', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  686 +email.utils: None -> <PyModule 'email.utils' /usr/lib/python2.7/email/utils.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('time', 0, 0, -1), ('base64', 0, 0, -1), ('random', 0, 0, -1), ('socket', 0, 0, -1), ('urllib', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('email._parseaddr', 0, 0, -1), ('email._parseaddr.quote', 0, 0, -1), ('email._parseaddr', 0, 0, -1), ('email._parseaddr.AddressList', 0, 0, -1), ('email._parseaddr', 0, 0, -1), ('email._parseaddr.mktime_tz', 0, 0, -1), ('email._parseaddr', 0, 0, -1), ('email._parseaddr.parsedate', 0, 0, -1), ('email._parseaddr', 0, 0, -1), ('email._parseaddr.parsedate_tz', 0, 0, -1), ('quopri', 0, 0, -1), ('quopri.decodestring', 0, 0, -1), ('email.encoders', 0, 0, -1), ('email.encoders._bencode', 0, 0, -1), ('email.encoders._qencode', 0, 0, -1), ('urllib', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  687 +ftplib: None -> <PyModule 'ftplib' /usr/lib/python2.7/ftplib.pyc imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('SOCKS', 0, 0, -1), ('socket', 0, 0, -1), ('socket.getfqdn', 0, 0, -1), ('socket', 0, 1, -1), ('socket', 0, 0, -1), ('socket._GLOBAL_DEFAULT_TIMEOUT', 0, 0, -1), ('ssl', 0, 0, -1), ('re', 1, 1, -1), ('re', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  688 +_winreg: None -> None
  689 + DEL _winreg
  690 +_winreg: None -> None
  691 + DEL _winreg
  692 +_socket: None -> <BuiltinModule '_socket' None imports=[] binaries=[] datas=[]>
  693 +_ssl: None -> <ExtensionModule '_ssl' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_ssl.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  694 +contextlib: None -> <PyModule 'contextlib' /usr/lib/python2.7/contextlib.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('functools', 0, 0, -1), ('functools.wraps', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('warnings.warn', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  695 +rfc822: None -> <PyModule 'rfc822' /usr/lib/python2.7/rfc822.pyc imports=[('time', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('warnings.warnpy3k', 0, 0, -1), ('sys', 0, 1, -1), ('os', 0, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  696 +uu: None -> <PyModule 'uu' /usr/lib/python2.7/uu.pyc imports=[('binascii', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('optparse', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  697 +_winreg: None -> None
  698 + DEL _winreg
  699 +email.sys: None -> None
  700 +email.email: None -> None
  701 +email.mime: None -> <PkgModule 'email.mime' /usr/lib/python2.7/email/mime/__init__.pyc imports=[] binaries=[] datas=[]>
  702 +email.parser: None -> <PyModule 'email.parser' /usr/lib/python2.7/email/parser.pyc imports=[('warnings', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('email.feedparser', 0, 0, -1), ('email.feedparser.FeedParser', 0, 0, -1), ('email.message', 0, 0, -1), ('email.message.Message', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  703 +email.charset: None -> <PyModule 'email.charset' /usr/lib/python2.7/email/charset.pyc imports=[('codecs', 0, 0, -1), ('email.base64mime', 0, 0, -1), ('email.quoprimime', 0, 0, -1), ('email', 0, 0, -1), ('email.errors', 0, 0, -1), ('email.encoders', 0, 0, -1), ('email.encoders.encode_7or8bit', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  704 +email.encoders: None -> <PyModule 'email.encoders' /usr/lib/python2.7/email/encoders.pyc imports=[('base64', 0, 0, -1), ('quopri', 0, 0, -1), ('quopri.encodestring', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  705 +email.errors: None -> <PyModule 'email.errors' /usr/lib/python2.7/email/errors.pyc imports=[] binaries=[] datas=[]>
  706 +email.feedparser: None -> <PyModule 'email.feedparser' /usr/lib/python2.7/email/feedparser.pyc imports=[('re', 0, 0, -1), ('email', 0, 0, -1), ('email.errors', 0, 0, -1), ('email', 0, 0, -1), ('email.message', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  707 +email.generator: None -> <PyModule 'email.generator' /usr/lib/python2.7/email/generator.pyc imports=[('re', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1), ('time', 0, 0, -1), ('random', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('email.header', 0, 0, -1), ('email.header.Header', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  708 +email.header: None -> <PyModule 'email.header' /usr/lib/python2.7/email/header.pyc imports=[('re', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 0, -1), ('email.quoprimime', 0, 0, -1), ('email.base64mime', 0, 0, -1), ('email.errors', 0, 0, -1), ('email.errors.HeaderParseError', 0, 0, -1), ('email.charset', 0, 0, -1), ('email.charset.Charset', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  709 +email.iterators: None -> <PyModule 'email.iterators' /usr/lib/python2.7/email/iterators.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  710 +email.message: None -> <PyModule 'email.message' /usr/lib/python2.7/email/message.pyc imports=[('re', 0, 0, -1), ('uu', 0, 0, -1), ('binascii', 0, 0, -1), ('warnings', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('email.charset', 0, 0, -1), ('email', 0, 0, -1), ('email.utils', 0, 0, -1), ('email', 0, 0, -1), ('email.errors', 0, 0, -1), ('email.iterators', 1, 0, -1), ('email.iterators.walk', 1, 0, -1), ('email.generator', 1, 0, -1), ('email.generator.Generator', 1, 0, -1), ('email.iterators', 0, 0, -1), ('email.generator', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  711 +email.base64mime: None -> <PyModule 'email.base64mime' /usr/lib/python2.7/email/base64mime.pyc imports=[('binascii', 0, 0, -1), ('binascii.b2a_base64', 0, 0, -1), ('binascii.a2b_base64', 0, 0, -1), ('email.utils', 0, 0, -1), ('email.utils.fix_eols', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  712 +email.quoprimime: None -> <PyModule 'email.quoprimime' /usr/lib/python2.7/email/quoprimime.pyc imports=[('re', 0, 0, -1), ('string', 0, 0, -1), ('string.hexdigits', 0, 0, -1), ('email.utils', 0, 0, -1), ('email.utils.fix_eols', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  713 +email.mime.audio: None -> <PyModule 'email.mime.audio' /usr/lib/python2.7/email/mime/audio.pyc imports=[('sndhdr', 0, 0, -1), ('cStringIO', 0, 0, -1), ('cStringIO.StringIO', 0, 0, -1), ('email', 0, 0, -1), ('email.encoders', 0, 0, -1), ('email.mime.nonmultipart', 0, 0, -1), ('email.mime.nonmultipart.MIMENonMultipart', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  714 +email.mime.base: None -> <PyModule 'email.mime.base' /usr/lib/python2.7/email/mime/base.pyc imports=[('email', 0, 0, -1), ('email.message', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  715 +email.mime.image: None -> <PyModule 'email.mime.image' /usr/lib/python2.7/email/mime/image.pyc imports=[('imghdr', 0, 0, -1), ('email', 0, 0, -1), ('email.encoders', 0, 0, -1), ('email.mime.nonmultipart', 0, 0, -1), ('email.mime.nonmultipart.MIMENonMultipart', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  716 +email.mime.message: None -> <PyModule 'email.mime.message' /usr/lib/python2.7/email/mime/message.pyc imports=[('email', 0, 0, -1), ('email.message', 0, 0, -1), ('email.mime.nonmultipart', 0, 0, -1), ('email.mime.nonmultipart.MIMENonMultipart', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  717 +email.mime.multipart: None -> <PyModule 'email.mime.multipart' /usr/lib/python2.7/email/mime/multipart.pyc imports=[('email.mime.base', 0, 0, -1), ('email.mime.base.MIMEBase', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  718 +email.mime.nonmultipart: None -> <PyModule 'email.mime.nonmultipart' /usr/lib/python2.7/email/mime/nonmultipart.pyc imports=[('email', 0, 0, -1), ('email.errors', 0, 0, -1), ('email.mime.base', 0, 0, -1), ('email.mime.base.MIMEBase', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  719 +email.mime.text: None -> <PyModule 'email.mime.text' /usr/lib/python2.7/email/mime/text.pyc imports=[('email.encoders', 0, 0, -1), ('email.encoders.encode_7or8bit', 0, 0, -1), ('email.mime.nonmultipart', 0, 0, -1), ('email.mime.nonmultipart.MIMENonMultipart', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  720 +email.warnings: None -> None
  721 +email.cStringIO: None -> None
  722 +email.re: None -> None
  723 +email.uu: None -> None
  724 +email.binascii: None -> None
  725 +email.codecs: None -> None
  726 +email.os: None -> None
  727 +email.time: None -> None
  728 +email.base64: None -> None
  729 +email.random: None -> None
  730 +email.socket: None -> None
  731 +email.urllib: None -> None
  732 +email._parseaddr: None -> <PyModule 'email._parseaddr' /usr/lib/python2.7/email/_parseaddr.pyc imports=[('time', 0, 0, -1), ('calendar', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  733 +email.quopri: None -> None
  734 +email.calendar: None -> None
  735 +email.string: None -> None
  736 +email.mime.sndhdr: None -> None
  737 +sndhdr: None -> <PyModule 'sndhdr' /usr/lib/python2.7/sndhdr.pyc imports=[('aifc', 1, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1), ('os', 1, 0, -1), ('glob', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  738 +email.mime.cStringIO: None -> None
  739 +email.mime.email: None -> None
  740 +aifc: None -> <PyModule 'aifc' /usr/lib/python2.7/aifc.pyc imports=[('struct', 0, 0, -1), ('__builtin__', 0, 0, -1), ('chunk', 0, 0, -1), ('chunk.Chunk', 0, 0, -1), ('sys', 0, 1, -1), ('math', 1, 0, -1), ('cl', 1, 1, -1), ('cl', 1, 0, -1), ('audioop', 1, 0, -1), ('audioop', 1, 0, -1), ('audioop', 1, 1, -1), ('cl', 1, 1, -1), ('audioop', 1, 1, -1), ('cl', 1, 0, -1), ('audioop', 1, 0, -1), ('audioop', 1, 0, -1), ('cl', 1, 0, -1), ('audioop', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  741 +glob: None -> <PyModule 'glob' /usr/lib/python2.7/glob.pyc imports=[('sys', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1), ('re', 0, 0, -1), ('fnmatch', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  742 +chunk: None -> <PyModule 'chunk' /usr/lib/python2.7/chunk.pyc imports=[('struct', 1, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  743 +cl: None -> None
  744 + DEL cl
  745 +cl: None -> None
  746 + DEL cl
  747 +audioop: None -> <ExtensionModule 'audioop' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/audioop.x86_64-linux-gnu.so imports=[] binaries=[] datas=[]>
  748 +cl: None -> None
  749 + DEL cl
  750 +cl: None -> None
  751 + DEL cl
  752 +cl: None -> None
  753 + DEL cl
  754 +email.mime.imghdr: None -> None
  755 +imghdr: None -> <PyModule 'imghdr' /usr/lib/python2.7/imghdr.pyc imports=[('sys', 1, 0, -1), ('sys', 1, 0, -1), ('os', 1, 0, -1), ('glob', 1, 1, -1)] binaries=[] datas=[]>
  756 +SOCKS: None -> None
  757 + DEL SOCKS
  758 +xml.sax._weakref: None -> None
  759 +xml.sax.weakref: None -> None
  760 +xml.parsers.pyexpat: None -> None
  761 +pyexpat: None -> <ExtensionModule 'pyexpat' /usr/lib/python2.7/lib-dynload/pyexpat.x86_64-linux-gnu.so imports=[('xmlparse', 0, 0, -1), ('xmltok', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  762 +xmlparse: None -> None
  763 + DEL xmlparse
  764 +xmltok: None -> None
  765 + DEL xmltok
  766 +__main__: <PyScript '__main__' ct.py imports=[('Tkinter', 0, 0, -1), ('Tkinter.*', 0, 0, -1), ('tkSimpleDialog', 0, 0, -1), ('tkSimpleDialog.askstring', 0, 0, -1), ('tkFileDialog', 0, 0, -1), ('tkFileDialog.asksaveasfilename', 0, 0, -1), ('tkFileDialog', 0, 0, -1), ('tkFileDialog.askopenfilename', 0, 0, -1), ('tkMessageBox', 0, 0, -1), ('tkMessageBox.askokcancel', 0, 0, -1), ('tkMessageBox', 0, 0, -1), ('m2secret', 0, 0, -1), ('codecs', 0, 0, -1), ('platform', 0, 0, -1), ('base64', 0, 0, -1), ('os', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]> -> <PyScript '__main__' /home/veto/ct/pyinstaller/support/rthooks/pyi_rth_encodings.py imports=[('encodings', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  767 +_emx_link: None -> None
  768 + DEL _emx_link
  769 +_emx_link: None -> None
  770 + DEL _emx_link
  771 +nt: None -> None
  772 + DEL nt
  773 +nt: None -> None
  774 + DEL nt
  775 +nt: None -> None
  776 + DEL nt
  777 +nt: None -> None
  778 + DEL nt
  779 +org: None -> None
  780 + DEL org
  781 +org: None -> None
  782 + DEL org
  783 +msvcrt: None -> None
  784 + DEL msvcrt
  785 +_subprocess: None -> None
  786 + DEL _subprocess
  787 +_subprocess: None -> None
  788 + DEL _subprocess
  789 +_subprocess: None -> None
  790 + DEL _subprocess
  791 +_subprocess: None -> None
  792 + DEL _subprocess
  793 +_subprocess: None -> None
  794 + DEL _subprocess
  795 +_subprocess: None -> None
  796 + DEL _subprocess
  797 +_subprocess: None -> None
  798 + DEL _subprocess
  799 +_subprocess: None -> None
  800 + DEL _subprocess
  801 +_subprocess: None -> None
  802 + DEL _subprocess
  803 +_subprocess: None -> None
  804 + DEL _subprocess
  805 +org: None -> None
  806 + DEL org
  807 +org: None -> None
  808 + DEL org
  809 +__main__: <PyScript '__main__' /home/veto/ct/pyinstaller/support/rthooks/pyi_rth_encodings.py imports=[('encodings', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]> -> <PyScript '__main__' /home/veto/ct/pyinstaller/support/rthooks/pyi_rth_Tkinter.py imports=[('os', 0, 0, -1), ('sys', 0, 0, -1)] binaries=[] datas=[]>
  810 +_emx_link: None -> None
  811 + DEL _emx_link
  812 +_emx_link: None -> None
  813 + DEL _emx_link
  814 +nt: None -> None
  815 + DEL nt
  816 +nt: None -> None
  817 + DEL nt
  818 +nt: None -> None
  819 + DEL nt
  820 +nt: None -> None
  821 + DEL nt
  822 +org: None -> None
  823 + DEL org
  824 +org: None -> None
  825 + DEL org
  826 +msvcrt: None -> None
  827 + DEL msvcrt
  828 +_subprocess: None -> None
  829 + DEL _subprocess
  830 +_subprocess: None -> None
  831 + DEL _subprocess
  832 +_subprocess: None -> None
  833 + DEL _subprocess
  834 +_subprocess: None -> None
  835 + DEL _subprocess
  836 +_subprocess: None -> None
  837 + DEL _subprocess
  838 +_subprocess: None -> None
  839 + DEL _subprocess
  840 +_subprocess: None -> None
  841 + DEL _subprocess
  842 +_subprocess: None -> None
  843 + DEL _subprocess
  844 +_subprocess: None -> None
  845 + DEL _subprocess
  846 +_subprocess: None -> None
  847 + DEL _subprocess
  848 +org: None -> None
  849 + DEL org
  850 +org: None -> None
  851 + DEL org
... ...
m2secret.py 0 → 100644
  1 +#!/usr/bin/env python
  2 +#
  3 +# Copyright (c) 2009 Heikki Toivonen <my first name at heikkitoivonen.net>
  4 +#
  5 +# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  6 +# you may not use this file except in compliance with the License.
  7 +# You may obtain a copy of the License at
  8 +#
  9 +# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  10 +#
  11 +# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  12 +# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  13 +# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  14 +# See the License for the specific language governing permissions and
  15 +# limitations under the License.
  16 +
  17 +__all__ = ['SecretError', 'NoDataError', 'DecryptionError', 'EncryptionError',
  18 + 'PasswordError', 'Secret']
  19 +
  20 +"""
  21 +Small utility and module for encrypting and decrypting data using symmetric-key
  22 +algorithms. By default uses 256-bit AES (Rijndael) using CBC, but some options
  23 +are configurable. PBKDF2 algorithm used to derive key from password.
  24 +
  25 +Sample uses: passwords in INI files, password manager, encrypted files
  26 +"""
  27 +
  28 +import os
  29 +import sys
  30 +import hmac
  31 +import string
  32 +import cStringIO
  33 +from hashlib import sha256
  34 +from binascii import hexlify, unhexlify
  35 +
  36 +from M2Crypto import EVP
  37 +
  38